02 / 03 / 2024

Tapu tahsis belgesi ne işe yarar?

 Tapu tahsis belgesi ne işe yarar?

2981 sayılı İmar Affı Kanunu hükümlerinde göre düzenlenen tapu tahsis belgesi gecekondu yapılaşmalarına veriliyor.Peki tapu tahsis belgesi ne işe yarar?İşte tapu tahsis belgesi ile ilgili bilinmeyenler..


Tapu tahsis belgesi ne işe yarar?

İmar ve gecekondu mevzuatı çerçevesinde; hazine, belediye, vakıflar genel müdürlüğü ve il özel idarelerinin müstakilen sahip oldukları taşınmazlar üzerinde 2981 sayılı Kanunla belirlenen çerçevede ilgili kişilere tanınan şahsi hakkı içeren belge tapu tahsis belgesi olarak tanımlanıyor.


İmar mevzuatına aykırı gecekondular için yapının bulunduğu yerin valilik veya belediyelerine başvuru yapılması gerekiyor.Başvuru gecekondu belediye sınırlarında ise belediyeye,belediye dışında yer alıyorsa valiliklere yapılıyor.Müracaat iadeli taahhütlü olarak posta ile de yapılabiliyor. 


Müracaat; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yapılırken , Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında çalışan işçiler ile daimi görevde bulunanlar ve görevi yurt dışında üç aydan fazla devam edenler için müracaat süresi 12 ay oluyor.


Tapu tahsisi için yeni yapılacak müracaatlar, belediye veya il özel idareler hesabına milli bir bankaya müracaat masrafı olarak yatırılıyor. Banka şubesi bulunmayan belediyelerde bu bedel belediyeye yatırılıyor.


Tapu tahsis belgesi nasıl alınır?

Belirlenen süre içinde belediye veya valiliğe müracaat etmeyen kişilere ait yapıların belediye veya valiliklerce, elektrik, su, kaçak inşaat zaptı veya benzeri kayıtlar veya haritadan incelenerek, ayrıca mahallinde araştırılarak tespit ve değerlendirme işlemleri tamamlanıyor ve müracaat etmeyenlerden harç beş kat ve peşin alınıyor.Tapu tahsisi için müracaattan tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde sonuçlandırılması gerekiyor.


Tapu tahsis belgesi ile mülkiyet hakkını kazanabilmek için öncelikle usulüne uygun bir tapu tahsisi belgesi sahibi olunması gerekiyor. 


Tahsise konu yerde imar planı yapılmış olması, yani;tahsis yapılan kişilere verilen yerlerin imar planlarında bağımsız parsel haline gelmiş ve bağımsız tapuların oluşturulmuş olması gerekli görülüyor.Tapu işlemi harçları 2015!Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com