Tapu tahsis belgesi verilmeyen durumlar nelerdir?

Tapu tahsis belgesi verilmeyen durumlar nelerdir?

İmar mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş gecekondulara tapu tahsis belgesi veriliyor. Peki tapu tahsis belgesi verilmeyen durumlar nelerdir?


Tapu tahsis belgesi verilmeyen durumlar nelerdir?

2981 sayılı yasa gereğince; belediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde, gecekondu sahiplerince yapılmış yapılar, 12 nci madde hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşu tarafından bu yer hak sahibine tahsis ediliyor.


Bu tahsis işleminin yapıldığı tapu sicilinin beyanlar hanesine işleniyor ve tapu tahsis belgesi veriliyor. Tapu tahsis belgesi alabilmek için yapının bulunduğu yerin valilik veya belediyelerine müracaat ediliyor.


Bu belge 2981 sayılı kanun çerçevesinde belirlenen konulara göre; hazineye, belediyeye, vakıflar genel müdürlüğüne ya da il özel idaresine ait araziler üzerinde yapılan meskenleri kapsıyor ve tapu özelliği kazanabilmesi için bazı şartları yerine getirmiş olması gerekiyor. Peki tapu tahsis belgesi verilmeyen durumlar nelerdir?


2981 sayılı İmar Affı Kanunu kapsamında yer alan bazı yapılar esaslardan faydalanamıyor. Kanunen aşağıdaki durumlara uyan yapılar bu Kanun hükümlerinden yararlanamazlar:


a) Her ölçekte imar planında başka maksatla tahsis edilmiş alanlardaki sınai kuruluşlara ait olmayan tehlikeli madde depoları ile imar planında tehlikeli madde depoları için ayrılmış yerlerde bu depolar dışındaki her 

türlü ruhsatız yapılar,


b) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun yapı yasağı koyduğu alanlarda veya Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olan veya tahsissiz olarak Milli Savunma Bakanlığınca kullanılmakta olan arsa ve araziler üzerinde inşa edilen yapılardan; bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 1 yıl içinde askeri makamlardan muhafazası için izin alınamayan yapılar,


c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş bulunan "Turizm Alanlarında" ve "Turizm Merkezlerinde" imar mevzuatına aykırı inşa edilmiş veya inşaası devam eden ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yürürlükteki çeşitli ölçekli imar planlarıyla getirilmiş bulunan kararlara uygun hale getirilmeyen yapılar,


d) 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan Sivil Havacılık Anlaşması"nın 14 sayılı teknik mania esaslarına uymayan ve havaalanları civarında uygulanmak üzere 7 Ağustos 1978 tarih ve 7/16130 sayılı Kararnameye göre, Ulaştırma Bakanlığınca 1/1000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlenecek saha içinde bulunup da yapımcı veya yapı sahibine yapılan tebliğden itibaren 1 yıllık süre içinde tebliğ esaslarına uygun hale getirilmeyen yapılar,


e) İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan baraj, göl, gölet gibi satıhda bulunan su kaynaklarının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanı ve içme ve kullanma suyu temin edilen yeraltı su kaynakları etrafında bırakılan koruma alanı içerisindeki yapılar,


f) (Değişik bent: 22/05/1986 - 3290/7 md.) 10 Kasım 1985 tarihinden sonra yapılan gecekondular ile inşaasına başlanan imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ve (...) Çanakkale Boğazında 2 Haziran 1981 tarihinden sonra yapılan gecekondular ile 1 Ekim 1983 tarihinden sonra inşasına başlanan imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar,


g) Karayolları kamulaştırma sınırına tecavüz edilen ve konut olarak kullanılan yapılarla kamulaştırma sınırına 10 m.‘den daha yakın olan ve konut dışı maksatlarla kullanılan yapılar, (Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde mal sahiplerine tebliğ edilmesinden en geç onsekiz ay içinde tecavüz durumları giderilmeyen yapılar bu Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamına girer.)


h) TCDD Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan gar, istasyon, lojman, liman sahalarıyla demiryolu güzergahları üzerinde TCDD Genel Müdürlüğünün izni alınmadan yapılan yapılar,


i) Kıyı tanımına giren yerlerde gerçek kişilere veya hukuk tüzel kişilerine ait yapılar.

Tapu tahsis belgesini nereden alabilirim?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com