Tapu tahsis belgesini nereden alabilirim?


Tapu tahsis belgesini nereden alabilirim?

Gecekondu sahiplerine verilen tapu tahsis belgesi, kişiye mülkiyet değil kullanım hakkı sağlıyor.Peki " tapu tahsis belgesini nereden alabilirim?" diyorsanız işte yanıtı..Tapu tahsis belgesini nereden alabilirim?

Tapu tahsis belgesi, imar ve gecekondu mevzuatı çerçevesinde; hazine, belediye, vakıflar genel müdürlüğü ve il özel idarelerinin müstakilen sahip oldukları taşınmazlar üzerinde 2981 sayılı Kanunla belirlenen çerçevede ilgili kişilere tanınan şahsi hakkı içeren belge olarak karşımıza çıkıyor.Söz konusu belge, kişiye mülkiyet değil kullanım hakkı sağlıyor.


Tapu tahsis belgesi ile mülkiyet hakkını kazanabilmek için öncelikle usulüne uygun bir tapu tahsisi belgesinin bulunması gerekiyor. Tahsise konu yerde "imar planı" veya "ıslah imar planı" yapılmış olması, yani; tahsis yapılan kimselere verilen yerlerin imar planlarında bağımsız parsel haline gelmiş ve bağımsız tapuların oluşturulmuş olması şartı aranıyor.


İmar uygulamalarının yapılamadığı bir yerde ilgili adına mülkiyet hakkının tescilinin "ifa imkansızlığı" gerekçesi ile mümkün olmadığı kabul ediliyor. 


Ayrıca,  bu belgenin konusu olan arsa-arazi ile ilgili mali yükümlülüklerin hak sahibi kişi tarafından yerine getirilmesi koşulu da bulunuyor.Peki tapu tahsis belgesini nereden alabilirim? diyorsanız işte yanıtı..


Üzerinde imar mevzuatına aykırı olarak toplu yapılar inşa edilmiş hisseli veya özel parselasyona dayalı arsa veya arazilerde, kişilerin hisse miktarları ve fiili kullanma durumları dikkate alınarak valilik veya belediyelerin talebi üzerine:


-Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde, kadastro müdürlüklerince bu Kanunda belirtilen mülkiyet tespitine dair hükümler de uygulanarak,


-Kadastrosu veya tapulaması tamamlanmış yerlerde ise bu Kanunla verilen yetkiler kadastro müdürlüklerince kullanılarak,


Islah imar planlarının yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın: onayların alınmasına ve ilanların yapılmasına (askı ilanları hariç), komisyonların kurulmasına lüzum kalmaksızın 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri veya 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümlerine göre hak sahipleri tespit veya yeniden tayin edilerek adlarına tescil ediliyor.

Tapu tahsis belgesini tapuya nasıl çevirebilirim?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comTapu tahsis belgesini nereden alabilirim , Tapu tahsis belgesi nereden alınır , tapu tahsis belgesi nerden alınır , tapu tahsis belgesi nasıl alınır , tapu tahsis belgesi 2015 , tapu tahsis belgesi nereden alınır 2015 ,