23 / 07 / 2024

Apartman aidat borcu için ihtarname örneği!

Apartman aidat borcu için ihtarname örneği!

Apartman aidatı bedelinin zamanında ödenmemesi veya hiç ödenmemesi durumunda apartman yönetimi tarafından ihtarname gönderilebiliyor.İşte apartman aidat borcu için ihtarname örneği..


Apartman aidat borcu için ihtarname örneği!

Apartman ve sitelerin ortak giderleri bulunuyor. Bu giderler de kat malikleri tarafından karşılanıyor.Kat maliklerinin tümü “kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, bekçi, teknisyen gibi personel giderlerine” eşit olarak katılmakla yükümlü sayılıyor.

Kat maliki, Kat Mülkiyeti Kanunu madde 20 uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumlu oluyor.

Anataşınmazın sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla sorumlu oluyor. 

Belirlenen bedelin zamanında ödenmemesi veya hiç ödenmemesi durumunda apartman yönetimi tarafından ihtarname gönderilebiliyor.Apartman aidat borcu için ihtarname örneği aşağıda yer alıyor:

Apartman aidat borcu için ihtarname örneği..

...................... Yönetimi 

Tel: .................................

Sayın ...................;

 .................... tarihi itibarı ile toplam ............ TL ödenmemiş aidat borcunuz bulunmaktadır. 

Genel Kurul toplantısında Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ödenmeyen aidat borçlarına aylık % 5 gecikme faizi uygulanmasına; aidat borcunu ödemeyen kat malikleri hakkında icra takibine geçilmesi hususunda yöneticiye yetki verilmesine karar verilmiştir. 

Sayın ………………… işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 5 (Beş) gün içinde faiz hariç ..... TL aidat borcunuzu ödemenizi aksi takdirde aleyhinizde icra takibine geçileceğini ve Kat Mülkiyeti Kanundan doğan sair hakların kullanılacağını bu uğurda yapılacak her türlü masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz. 

Sayın Noter; 

üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini bir nüshasının dairenizde saklanmasını tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz.

DÜZENLEYEN

.................... Yönetimi

MUHATAP: .......................

KONU: .......................

ÖDENMEMİŞ AİDAT BORÇLARINIZ: .......................

AÇIKLAMA: .......................

........ Yönetimi 

Tel: .......................

Apartman aidat borcu kime aittir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com