24 / 04 / 2024

TOKİ Batman Hasankeyf'te 60 konut yapacak!

 TOKİ Batman Hasankeyf'te 60 konut yapacak!

TOKİ Batman Hasankeyf'te 60 konut yapacak. TOKİ 60 konutu 520 günde tamamlayacak. Söz konusu konutların ihalesi 14 Ağustos 2014 tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.TOKİ Batman Hasankeyf'te 60 konut yapacak.  TOKİ  60 konutu 520 günde tamamlayacak. Söz konusu konutların ihalesi 14 Ağustos 2014 tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek. 


TOKİ Batman Hasankeyf konut yapım ihalesi T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza Bl Blok'ta yapılacak. 


İHALE İLANI:


60 ADET KON.İNŞ.İLE ALTYAPI ÇV BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLKENT - Evrak No: 224-43749


BAŞBAKANLIK 


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı


(TOKİ)


ihale ilanı


HASANKEYF İLÇESİ YENİ YERLEŞİM ALANI BÖLGE 14 NOLU ADADA


YAPILACAK OLAN 60 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ


T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BASKANLIĞI


T4734 sayılı Kamu İhale


Kanununun 19 uncu maddesine göre açık: ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası:2014/77236


Î-İdarenin 


a) Adresi: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza Bl Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA


b) Telefon ve faks numarası : 3122667680 - 3122660134


c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-îhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı: Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 60 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer: Batman


c) İşe başlama târihî: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


ç) İşin süresi  Yer tesliminden itibaren 520 (beşyüzyirmi) takvim günüdür.


3- İhalenin:


a) Yapılacağı yer: T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza Bl Blok Bilkent 06800 ÇANKAYA/ ANKARA


b) Tarihi ve saati : 14.08.2014 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtli olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da fesnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlıolduğunu gösterir belge


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 


4.1.5 Ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Arkak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odasVticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden: sonra düzenleniri ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerini taşıması gereken kriterler:


4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.


4.2.2. isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: 


İsteklinin ihalenin yapıldığı yıfjdan önceki yıla ait yil sonu bilançosu veyaeşdeğer belgeleri;


a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istödliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini


b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 


Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;


a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,


b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,


c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0>50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.


Yukarıda belirtilen kriterleri bin önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;


a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,


b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devar gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. 


4.3.1. iş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 


4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu ihale kapsamında; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan elemanların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi içini başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C.Başbakanlik Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.Başbakanlik Toplu Konut idaresi Başkanlığı Bilkent Plaza Bl Blok Bil kent 06800 ÇANKAYA/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü; posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bü ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale târihinden itibaren 120 (yüzyıVmi) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016