İmar barışı yürürlüğe girdi!


İmar barışı yürürlüğe girdi!

İmar barışı kapsamında Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı...Resmen onaylanan imar barışı  Resmi Gazete'de yayımlandı... Bugünden itibaren ruhsatsız ve ruhsat ile eklerine aykırı yapılar için yapı kayıt belgesi alınabilecek. Vatandaşlar bu dairelerine kat mülkiyeti de tesis ederek tapularına kavuşabilecek.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı imar barışının düzenlendiği Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 


 

Yapı Kayıt Belgesi verilecek


İmar barışı ile afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek.


Mevzutta bulunan yıkım kararları ve tahsil edilemeyen idari para cezaları Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılar için iptal edilecek. 


 

Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, Yapı Kayıt Sistemi'ne yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek.


Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğunda olacak.


Abonelikler alınabilecek

Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.


Konutlara yüzde 3, ticarilere yüzde 5 harç

Yapı Kayıt Belgesi için, yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında kayıt bedeli alınacak.


Kat mülkiyetine iki katı ödenecek

Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Bu durumda, yukarıda belirtilen bedelin iki katının ödenmesi gerekecek.


Boğaziçi ve Tarihi Yarımada kapsam dışı

İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlar ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda imar barışı uygulanmayacak.


Hazine arazisindeki yapılar Bakanlığa tahsis edilecek

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hâzineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilecek. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak.


Belediye arazisindeki yapılar belediyelerce doğrudan satılacak

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılacak.


Başkasının arazisindeki evler yararlanamayacak

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hâzineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar imar barışından yararlanamayacak.İmar barışı yürürlüğe girdi mi , İmar barışı 2018 , İmar barışı nedir , İmar affı nedir ,