Kayseri'de satılık akaryakıt istasyonu! 7 milyon TL'ye!


 Kayseri'de satılık akaryakıt istasyonu! 7 milyon TL'ye!

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait olan akaryakıt ve servis istasyonu alanı vasıflı gayrimenkul 7 milyon TL bedel ile satışa sunuluyor.Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait olan akaryakıt ve servis istasyonu alanı vasıflı gayrimenkul satışa sunuldu. Satışa konu arsa 7 milyon TL bedelle satılıyor.  Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan ilçesi, Pervane mahallesi, 7316 ada, 8 parselde bulunan 2273,14 m2’lik, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.


1-İhale 19/09/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a-2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil 


edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) 

c-Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d-Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4-Son müracaat tarihi 19/09/2018 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

Keyfiyet ilanen duyurulur.


KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mevkii Ada Parsel M2 Muhammen Bedel Geçici Teminat Açıklama :

Pervane 7316 8 2273,14 7.000.000,00-TL 210.000,00-TL Akaryakıt ve Servis İstasyonuÖnerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kuraKayseri satılık akaryakıt istasyonu , Kayseri akaryakıt istasyonu , Kayseri satılık istasyon ,