Kayseri Kocasinan'da satılık 16 arsa! 45.6 milyon TL'ye!

Kayseri Kocasinan'da satılık 16 arsa! 45.6 milyon TL'ye!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kocasinan Şeker Mevkiideki 16 adet arsayı ihale ile satıyor. İhale 12 Aralık'ta yapılacak.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kocasinan Şeker Mevkiideki 16 adet konut ve konut+ticaret alanı imarlı arsaları ihale ile satılıyor. Toplam muhammen bedeli 45 milyon 630 bin lira olarak belirlenen arsaların satış ihalesi 12 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 13.45’de Belediye Encümen Salonunda gerçekleştirilecek. 16 ADET KONUT VE KONUT + TİCARET ALANI ARSALARI SATILACAKTIR


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından


Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesinde bulunan toplam 16

adet Konut ve Konut + Ticaret alanı arsaları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi

gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.


1- İhale 12/12/2018 Çarşamba günü saat 13.45’de Belediyemiz Encümen Salonunda

yapılacaktır.


2- İhale katılımcılarından istenecek belgeler


İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:


a- 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu


b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)


c- Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.


ç- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.


d- Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun

ibraz edilmesi.


e- 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı

taahhütname.


3- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.


4- Son müracaat tarihi 12/12/2018 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 
Önerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura