15 / 07 / 2024

Veraset ve intikal vergisi muafiyeti 2017!

 Veraset ve intikal vergisi muafiyeti 2017!

Veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kimseler bu verginin mükellefi oluyor. Peki veraset ve intikal vergisinden kimler muaf? İşte veraset ve intikal vergisi muafiyeti 2017...


Miras vergisi olarakta bilinen veraset ve intikal vergisi, bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde ödeniyor. 


Ayrıca malların karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde yine veraset ve intikal vergisi ödenmesi gerekiyor.


Veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren 3 yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödeniyor.


Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ödeniyor. Peki veraset ve intikal vergisinden kimler muaf? İşte veraset ve intikal vergisi muafiyeti 2017...


Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na göre, bazı özel hallerde veraset ve intikal vergisinden muaf olunuyor.Vergiden kimlerin muaf olduğu aşağıda sıralanıyor:


Madde 3

a) Amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmıyanlar;


b) Yukarıki fıkrada sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup umumun istifadesi için ilim, araştırma kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküller;


c) Yabancı Devletlerin Türkiye’de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o Devletin tabiyetinde bulunan memurları ve Türkiye’de resmi bir vazifeye memur edilenler ile bu sayılanların aileleri efradı (Mütekabiliyet şartiyle) (Türk tabiiyetinde bulunan şahıslardan veraset tarikiyle veya sair suretle mal iktisabedenlerle yukarda sayılanların dışında kalıp da Türkiye’de ikamet eden şahısların Türkiye’de bulunan mallarını veraset tarikiyle veya sair suretle iktisabedenler hariç).
Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com