22 / 07 / 2024

Veraset ilamı dilekçesi 2018!

 Veraset ilamı dilekçesi 2018!

Mirasçılık belgesi olarakta bilinen veraset ilamının alınabilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesine veya notere başvuruda bulunmak gerekiyor. İşte veraset ilamı dilekçesi 2018 örneği..


 

Bir kimsenin ölümü durumunda, sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallar mirasçılarına kalıyor. Mirasçılar, taşınmaz malların intikal işlemini tapu dairesinde gerçekleştirebiliyor. Söz konusu işlemler veraset ilamı da gerekiyor. 


Mirasçılık belgesi olarakta bilinen veraset ilamı, bir kimsenin ölümü ile geride bıraktığı taşınır ya da taşınmaz malın kime intikal edeceğini gösteren yasal nitelik taşıyan belgeye deniyor.  


İlamının alınabilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesine veya notere başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuru için ise, veraset ilamı dilekçesi, ölüm belgesi ve nüfus kayıt örneği gerekiyor. 

 

Veraset ilamı dilekçesi 2018!


.... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE   


Davacı  :   (Veraset edenin babası, annesi, eşi veya kardeşi açabilir) Adres 


Davalı  :    Hasımsız 

Dava    :    Veraset 

Olaylar : 


..............................ili, ............................ İlçesi, ...............hane, ..............cilt, ..............sahife  nüfusuna kayıtlı (oğlum/eşim/kardeşim) .............................................. ......./........./.......... tarihinde askerlik vazifesini ifa ederken vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak ..................................................................(babası/ annesi/ eşi/ çocukları) ................................... bırakmıştır.


Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur.  


Hukuki, sebepler:M.K. ve ilgili mevzuat 


Deliller: Nüfus kayıtları ve tanık beyanları 


Talep:Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim.  ...../......../2018 


(Davacı) 


(baba,anne,eş,kardeş)
Özge ÖZDEMİ/Konuttimes.com