23 / 05 / 2024

Toplu Konut Sözleşmeleri Esasları'nda değişiklik!

Toplu Konut Sözleşmeleri Esasları'nda değişiklik!

Toplu Konut Sözleşmeleri Esasları'nda değişiklik yapıldı. Toplu Konut Kanunu Kapsamında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


Toplu Konut Kanunu Kapsamında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı...
TOPLU KONUT KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE UYGULANACAK ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLARMADDE 1- 26/5/2004 tarihli ve 2004/7384 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Toplu Konut Kanunu Kapsamında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Esasların 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesiMADDE 19- Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”
MADDE 2- Aynı Esasların 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İdarenin sözleşmeyi feshetmesiMADDE 20- a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, 

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatları gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”MADDE 3- Aynı Esasların 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”MADDE 4- Aynı Esasların 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutan da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.”
MADDE 5- Aynı Esasların 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“ Hakediş Ödeme UsulüMADDE 25- Yapım işlerinde hakedişler;Nakdi gerçekleşme seviyesi ilk hakedişten yüzde 50’ye kadar olan işlerde yüzde 95 oranında ödenerek yüzde 5’i kesilir. Nakdi gerçekleşme seviyesi yüzde 50 ile yüzde 70 arasında olan işlerde yüzde 98 oranında ödenerek yüzde 2'si kesilir. Nakdi gerçekleşme seviyesi yüzde 70 ve üzerinde olan işlerde ise yüzde 100 oranında ödenir.Birinci fıkra uyarınca yüzde 50 seviyesinde tamamlanmış işler için yapılan toplam yüzde5 sintinin 3/5i, yüzde 70 seviyesinde tamamlanmış işler için ise geriye kalan kesintilerin tamamı ıkleniciye ödenebilir.”
MADDE 6- Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Esaslara göre ızalanarak devam eden sözleşmelerde, bu maddeyi ihdas eden Esaslar ile değiştirilen ikümlere göre işlem yapılarak, alınmış olan teminat mektupları ile yapılan kesintiler ıkleniciye iade edilebilir.”MADDE 7- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 8- Bu Esasları Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.