İmar durum belgesinde neler var?


İmar durum belgesinde neler var?

İmar durum belgesi o parselin üzerinde ne tür bir yapı yapılacağını gösteren belge olarak karşımıza çıkıyor.Peki imar durum belgesinde neler var?İmar durum belgesinde hangi bilgiler verilir?İmar durum belgesinde neler var?

İmar planı; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana geliyor. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılıyor ya da yaptırılıyor. 


İmar durum belgesi;imar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özelliklerini; örneğin teknik şartlarının ne olması gerektiğini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri belirten kadastral durumu da işlenen belge olarak ifade ediliyor.


Peki imar durum belgesinde neler var? İmar durum belgesinde hangi bilgiler verilir? diyorsanız işte yanıtı..


İmar durum belgesinde yer alan bilgiler şu şekilde:

- Ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verileceği,

- İnşa edilecek yapıların ne kadar yükseklikte olacağı,

- Terkler, tevhid ve ifraz şartları,

- Arsa üzerinde nasıl bir yapılaşma olabileceğidir.


İmar durum belgesi, ilgili taşınmazın bağlı olduğu belediyeden alınıyor. İmar durum belgesini almak için bir dilekçe ile belediyeye başvuruda bulunulabiliyor. 


İmar durumu talep dilekçesi..


……… BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE


…………/İSTANBUL


…………… ilçesi …………… Mahallesi ………… pafta ……… ada ……… parsel sayılı yerin imar durumunun düzenlenerek tarafıma verilmesini bilgilerinize arz ederim.


EK:    

– Tapu (aslı)

– Çap (aslı)

– Vekaletname


İsim – Tarih – İmza

..................


ADRES:

........................................................

........................................................

.........................................................

İmar durumu nasıl sorgulanır?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comimar durum belgesinde neler var , İmar durum belgesinde hangi bilgiler verilir , imar durum belgesi nasıl alınır , İmar durum belgesi ne işe yarar , imar durum belgesi nasıl okunur , imar durum belgesinde yer alan bilgiler ,