ÖYK, Antalya'daki Tekel arazisinin satışını onayladı!


ÖYK, Antalya'daki Tekel arazisinin satışını onayladı!

Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!

Antalya eski Tekel arazisinin satışı, ÖYK kararı ile onaylandı. Davanın avukatı Sevda Mesci, "Orada bir iş yapılabilmesi için mahkeme sonucunun beklenmesi gerekir" dedi.İhaleyi alan firmayla satış sözleşmesini imzalamak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki verilirken, araziye ilişkin daha önce açılan davanın avukatı Sevda Mesci, "Orada bir iş yapılabilmesi için mahkeme sonucunun beklenmesi gerekir" dedi.UZUN SÜRE TARTIŞILDI

Antalya'da uzun süre belediye meclislerinde tartışılan, bölge halkının da eylemlerine sahne olan Muratpaşa İlçesi Yüksekalan Mahallesi'ndeki 12 bin 669 ada 5 parseldeki 4 bin 900 metrekare yüzölçümlü Tekel arazisinin satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) 12 Mayıs 2014 tarihinde yaptığı ihale, ÖYK tarafından onaylandı. ÖYK'nun ihaleyi onayladığına ilişkin karar, 22 Temmuz 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖYK kararında şöyle denildi: "Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 28.05.2014 tarihli ve 3984 sayılı yazısına istinaden TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı, Antalya İli Muratpaşa İlçesi, Yüksekalan Mahallesi, 12669 ada 5 nolu parseldeki 4 bin 900 metrekare yüzölçümlü ticaret alanı, imarlı gayrimenkulün üzerindeki binalar ile birlikte 'satış' yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca; '1-Satışa konu varlıkların özelleştirme ihalesinde 16 milyon 540 bin 000 Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ka Tasarım İnşaat ve Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına; Ka Tasarım İnşaat ve Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline' ilişkin verilen kararın onaylanmasına, 2-Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare'nin yetkili kılınmasına karar verilmiştir."YÜRÜTME DURDURULMUŞTU

Tekel'in bir zamanlar depo olarak kullandığı araziyi 'ticaret alanına' çeviren ÖYK kararı Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası tarafından 'mevzuata, şehircilik ilkeleri ile planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu' gerekçesiyle iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle yargıya taşınmıştı. Danıştay 27 Mart 2014 tarihinde verdiği kararla, ÖİB'nin 2011 yılında yaptığı imar planı değişiklikleri ile araziyi 'resmi kurum alanından' 'akaryakıt ve LPG istasyonu alanına' çevirdiğini, askı süresi içinde Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı itiraz üzerine de 2012 yılında ÖYK kararıyla arazinin 'ticaret alanına' dönüştürüldüğünü belirterek, işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına ve yürütmenin durdurulmasına hükmetmişti. HUKUKA UYARLIK BULUNMAMIŞTI


2012 yılında yapılan değişiklikte taşınmazın nazım ve uygulama imar planındaki kullanımının ve yapılaşma koşullarının bütünüyle değiştirilerek yeni bir planlama yapıldığını ve bu değişikliğin 'askıda ilandan muaf tutulduğunu' belirten Danıştay, bu gibi plan değişikliklerinin askıda ilan edilmesi gerektiği yönünde daha önce Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı örnek göstererek, "Bu durumda dava konusu Özelleştirme Yüksek Kurulu kararında şekil yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır" kararına varmıştı.ÇİVİ DAHİ ÇAKILAMAZ

Davanın avukatı Sevda Mesci, yürütmeyi durdurma kararına rağmen ihalenin onaylandığını belirtirken, "Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararından sonra orada herhangi bir işlem yapılamaz. Bir çivi dahi çakılamaz. Sonuçta ortada yürütmeyi durdurma kararı var. Orada bir iş yapılabilmesi için mahkeme sonucunun beklenmesi gerekir" dedi. 


Antalya GazetesiAntalya Tekel arazisi satışı , antalya tekel arazisi , Antalya Tekel arazisi satıldı mı , Antalya Tekel arazisi projesi , Antalya Tekel arazisi muratpaşa , Antalya Tekel arazisi nerede ,