07 / 12 / 2022

Kepez Güneş Mahallesi'nde dev dönüşüm!

Kepez Güneş Mahallesi'nde dev dönüşüm!

Antalya'nın Kepez İlçesi'ne bağlı Güneş Mahallesi'nde riskli alan ilan edilen yaklaşık 9,7 hektarlık alan kentsel dönüşüm başlıyor. Kentsel dönüşüm ihalesi 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek.


Antalya'nın Kepez İlçesi'ne bağlı Güneş Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve riskli alan ilan edilen yaklaşık 9,7 hektarlık alan kentsel dönüşüm başlıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından Kepez İlçesi, Güneş Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” uyarınca “Riskli Alan” ilan edilen ve Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yaklaşık 9,7 hektarlık alan içerisinde yer alan 29427 ada 1, 29428 ada 1 ve 29431 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde kat karşılığı yapım işi ihalesi düzenleniyor. 


Yaklaşık inşaat muhammen bedeli 156 milyon 23 bin 731,78 lira olarak belirlenen kentsel dönüşüm projeinin ihalesi 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek. İhalenin detayları şu şekilde;


KAT KARŞILIĞI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığından:

1-İHALENİN KONUSU: Antalya İli, Kepez İlçesi, Güneş Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” uyarınca “Riskli Alan” ilan edilen ve Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yaklaşık 9,7 hektarlık alan içerisinde yer alan 29427 ada 1, 29428 ada 1 ve 29431 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde kat karşılığı yapım işi ihalesine konu taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir


Kepez Güneş Mahallesi
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a. Adı : ANTALYA Büyükşehir Belediyesi

b. Adresi : Yüksekalan Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, No: 20 Muratpaşa/ANTALYA, (Balbey Mahallesi 433 Sokak No: 4,

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Muratpaşa/ANTALYA)

c. Telefon numarası : (0242) 247 07 84

d. Faks numarası : (0242) 247 07 79

e. İlgili personel : Sevilay ERÇELİK

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.


Madde 2 - İhalenin konusu

2.1. Kat karşılığı yapım işi ihalesinin konusu: 

Antalya İli, Kepez İlçesi, Güneş Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” uyarınca “Riskli Alan” ilan edilen ve Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yaklaşık 9,7 hektarlık alan içerisinde yer alan 29427 ada 1, 29428 ada 1 ve 29431 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde kat karşılığı yapım işi kapsamında;


a. Sözleşme eki içerisinde bulunan mimari avan proje doğrultusunda uygulama projelerinin (mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj, altyapı, sulama, çevre, aydınlatma vs.) hazırlanması veya hazırlatılması ve Uygulama projeleri doğrultusunda imalatların Sözleşme ve İdari ve Teknik Şartname'de tanımlanan iş, işlem ve yükümlülüklere göre inşaatının ilgili mevzuata uygun olarak her türlü sorumluluğu ve bedeli Yüklenici'ye ait olmak üzere, İdare'den herhangi bir parasal kaynak çıkışı olmadan Teknik Şartnamede belirtilen inşaat ruhsatı alındığı tarihden başlamak üzere 730 (yediyüzotuz) takvim günü içerisinde inşaatın tamamlanması,


b. 29427 ada 1 parsel, 29428 ada 1 parsel ve 29431 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde Teknik Şartname ekinde yer alan avan projeye göre yüklenicinin hazırlayacağı veya hazırlatacağı uygulama projeleri (mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj, altyapı, sulama, çevre, aydınlatma vs.) doğrultusunda yapılacak olan inşaatta oluşacak bağımsız bölümlerin paylaşımı kat irtifakı kurulup tapu tescil işlemleri tamamlandıktan sonra İdare tarafından yaptırılacak, bedeli Yüklenici tarafından karşılanacak olan SPK lisanslı değerleme firması tarafından 60 takvim günü içerisinde hazırlanacak olan şerefiyelendirmeye esas paylaşım tablosuna göre %45 bağımsız bölüm inşaat alanı İDAREYE kalacak şekilde, %55 bağımsız bölüm inşaat alanı YÜKLENİCİYE kalacak şekilde bağımsız bölüm ayırımı yapılacaktır. SPK lisanslı değerleme firması tarafından hazırlanan bağımsız bölüm paylaşım tablosunda üretilecek bağımsız bölüm değerlerinin ortalama şerefiyeleri aynı olması sağlanacaktır.


c. Büyükşehir Belediyesine verilecek bağımsız bölümlere ilave olarak ihale ile belirlenecek olan teklif bedeli ödenecektir. 2.2. Kat karşılığı yapım işi ihalesine konu taşınmazlar;


Kepez Güneş Mahallesi


Madde 3 - Artırıma Esas Bedel

3.1. Antalya, Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan kat karşılığı yapım işi kapsamında idareye verilecek bağımsız bölümlere ilave olarak idareye ödenmesi gereken artırıma esas tahmini bedel 500.000,-TL (BeşYüzBin TürkLirası)’dır.


Madde 4 - İhaleye ilişkin bilgiler

4.1.

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü

Tekliflerin Sunulacağı Adres : Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifller sıra numaralar alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığı’na (Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası - 07310 Muratpaşa/ANTALYA) verilecektir. 

Tekliflerin Teslim Edileceği En Son Tarih ve Saat : 13/12/2018 Perşembe Günü, Saat:15:00

İhalenin Yapılacağı Adres/Yer : Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Muratpaşa/ ANTALYA


İhale Tarihi ve Saati : 13/12/2018 Perşembe Günü, Saat:15:00


İhale Komisyonu Toplantı Yeri : Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Muratpaşa/ ANTALYA


4.2. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale ilanda belirtilen saatte yapılır.


4.3. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 5 - İhale dokümanının görülmesi ve temini


5.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste 08:30-12:30 ile 13:30-17:30 saatleri arasında bedelsiz olarak görülebilir veya aşağıda yazılı bedel karşılığı satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dosyasını satın almaları zorunludur.

İhale Dokümanının Görülebileceği ve Temin Edileceği Adres/Yer : Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

İhale Dokümanı Satış Bedeli : 1.000,00-TL (Bin TürkLirası)

Madde 6 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır (İhale sadece yerli isteklilere açıktır).


GERÇEK KİŞİLERDEN:

6.1 - Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

6.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

30.11.2018 “CUMA” SEDA

10318

“KEP”

“Artırma İlanları”

(4)

6.3 - Noter tasdikli imza sirküleri,

6.4 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin

noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

6.5 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını vermesi,

6.6 - Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi,

6.7 - Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)


TÜZEL KİŞİLERDEN:


6.8 - Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı

olduğunu gösterir belgesi,


6.9 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi,


6.10 - Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


6.11 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını vermesi,


6.12 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin

noter tasdikli imza sirküleri vermesi,


6.13 - Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi,


6.14 - Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve

tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)


Madde 7 - Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu

kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.


Madde 8 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.


Madde 9 - Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 13.12.2018 Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.


Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.