20 / 05 / 2024

İmar Kanunu'nda yeni düzenleme!

 İmar Kanunu'nda yeni düzenleme!

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile İmar Kanunu'nda düzenlemeler yapılması amaçlanıyor.


Şehircilik alanında coğrafi veri altyapısı ile uygulamalara yön verebilmek, uygulamada yaşanan sorunların çözülmesi, kaçak yapılaşmanın engellenmesi ve yapıların denetimini kesin kurallara bağlayabilmek için hem coğrafi bilgi sistemleri hakkında kanuni düzenlemelerin yapılması hem de temel kanunlar olan 3194 sayılı İmar Kanununda, 3621 sayılı Kıyı Kanunda, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda, 5543 sayılı İskân Kanunda ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılması ihtiyacı oluştu.


TEKLİF VERİLDİ

Bu kapsamda Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi kapsamında İmar Kanunu yeniden düzenlenecek.


Teklif ile getirilen düzenlemeler ana hatlarıyla şöyle:


KAÇAK YAPILAŞMA ENGELLENECEK

1- Mülkiyet hakkının doğurduğu sonuçlar kapsamında mağduriyetler giderilecek, idarelerce imar mevzuatının net olarak anlaşılmasını sağlamak, kaçak yapılaşmayı her alanda engellemek ve cezalar ile caydırıcılığı sağlamak ve uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm getirebilmek için 3194 sayılı İmar Kanunu düzenlenecek. Düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve planların sayısal verilerinin coğrafi veri altyapısı üzerinden toplanması sayesinde, plan verilerinin erişilebilirliğinin artması, kontrollü ve doğru şekilde izleme ve arşivleme işlemlerinin yapılması amaçlanıyor.


İMAR DAVALARI HIZLA ÇÖZÜLECEK

2- İmar planları ile imar planlarına göre düzenlenen arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davalar hızlı bir şekilde çözülecek.


REKREATİF İSKELELER YAPILMAYACAK

3- Kıyıların çakıllık ve kumluk karakter gösterdiği alanlarda kıyıdan mevcut haliyle yararlanılırken, kıyının doğal yapısını bozacak nitelikte rekreatif amaçlı iskelelerin yapımı engellenecek.


TEREDDÜTLER ORTADAN KALKACAK

4- 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında fiil-yaptırım dengesi gözetilerek görevini mevzuata uygun yerine getirmeyen sorumlulara ilişkin uygulanacak idari müeyyideler yeniden düzenlenecek. Kanunun ceza maddesi daha açık ve net hale getirilerek tereddütler ortadan kaldırılacak.


UYUŞMAZLIKLAR ÇÖZÜLECEK

5- 1934 yılında kurulan Yüksek Fen Kurulunun tecrübesinden faydalanarak yapım ve yapımla ilgili danışmanlık hizmet işleriyle ilgili sözleşmeler sonucunda oluşan uyuşmazlıklar çözülecek. 


KAYIT DIŞILIK ÖNLENECEK

6- Yapılan değişikliklerle haksız rekabetin ve kayıt dışılık önlenecek.


KAPSAM GENİŞLETİLİYOR

7- İskan çalışmaları için asıl yetkili olan Bakanlık tanımlanıyor ve yapılan yardımlardan faydalanacakların kapsamı genişletiliyor. 


ESASLAR YENİDEN BELİRLENİYOR

8- Coğrafi Bilgi Sistemi verilerinin kamu kurum-kuruluşları, üniversiteler, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılmasıyla ilgili esaslar yeniden belirleniyor.