22 / 04 / 2024

Gecekondu Kanunu sil baştan!

Gecekondu Kanunu sil baştan!

7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete ile yayımlandı. Kanunla birlikte imar ve kentsel dönüşüm çalışmaları sil baştan değişiyor...Halk arasında ‘Yeni İmar Kanunu’ olarak da bilinen ve bir çok alanda önemli değişiklikleri kapsayan 7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girdi. 


Torbalı Ege'de yer alan habere göre; kanun kapsamında TOKİ’nin yetki alanları genişlerken Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi veriler hakkında da bir dizi önemli değişiklik de  gerçekleştirildi. Torbalı Emlakçılar Derneği Başkanı Serkan Filiz, yeni imar kanunu değişikliği maddeleri hakkında da bazı bilgiler verdi.


Gecekondu Kanunu sil baştan!


GECEKONDU KANUNU DEĞİŞTİ


Yasal düzenlemeyle beraber gecekondu kanunda değişiklik yapıldı ve bu bölgelerde yetki büyükşehirlerde belediyelerden alınıp TOKİ’ye devredildi.


TOREMDER Başkanı Filiz konuyla ilgili olarak, “TOKİ’nin gelirlerini arttıracak yasal düzenlemeler yapılırken Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak olan Plan İşlem Alma Numarası alma zorunluluğu getirildi.  Plan değişikliği için askı süresince muhtarlıklarda pano zorunluluğu getirilirken yine plan değişikliği yapılan yerlere en az 30 gün süre boyunca 2 adet tabela ile bu değişikliğin ilan edilmesi zorunluluğu getirildi” dedi.


YÜKSEK BİNALAR İNŞA EDİLMESİ YASAKLANDI


“Bir diğer önemli düzenleme de dikey mimari hakkında verildi” diyen Başkan Filiz, “Yapılan yasal düzenleme ile ‘İmar planlarında bina yükseklikleri en çok: serbest olarak belirlenemez’ maddesi ile serbestlik iptal edilmiş oldu'' şeklinde konuştu.


COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN


Coğrafi Bilgi Sistemleri Coğrafi verilerin toplanması, üretimi, paylaşımı ile mali ve cezai hükümler 

MADDE 1 – (1) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verilerin; 

a) Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisine göre kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve kullanımı bedelsizdir. 

b) Ulusal güvenliğe ilişkin hükümler ile fikrî, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak ve veri üretmekle sorumlu kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla, veri madenciliği ve yeni veri üretimi konularındaki hasılat paylaşımına yönelik iş birlikleri kapsamında, kurum, kuruluşlar ve üniversiteler ile paylaşımı bedelsiz olarak yapılabilir.


İZİN BEDELİNİN 10 KATI CEZA


(2) GERÇEK kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması; özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahip olması şartı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir. İzne tabi olacaklar ile izin süresi ve verilere ilişkin usul, esas ve içerikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenir. İzin bedeli 1/1000’lik pafta başına, yabancı gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri için 50 TL, yerli gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri için 25 TL’dir. Bu tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Alınan izin bedeli Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri hizmetlerinde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılır. İzin alınmaması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca izin bedelinin 10 katı tutarında idari para cezası uygulanır. İdari para cezası kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kararı veren merci tarafından ilgiliye tebliğ edilir.
Yeni imar barışı olacak mı?

Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016