23 / 03 / 2023

ÖİB Malatya Yeşilyurt'taki 2 gayrimenkulü sattı!

 ÖİB Malatya Yeşilyurt'taki 2 gayrimenkulü sattı!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) kararı kapsamında Malatya Yeşilyurt'a bağlı Kuyulu Mahallesi'ndeki 2 parselin satışı onaylandı...


Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) kararı kapsamında Malatya Yeşilyurt'a bağlı Kuyulu Mahallesi'ndeki 2 parselin satışı onaylandı.


Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding A.Ş.’ye ait Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuyulu Mahallesi, 141 ada; 6 parseldeki 106.636,14 m2,7 parseldeki 85.542,87 m2, 9 parseldeki 163.148,14 m2, 11 parseldeki 74.431,00 m2 ve 12 parseldeki 66.592,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların üzerindeki binalarla birlikte bir bütün halinde (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Belirli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile özelleştirilmesine ilişkin, ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi çerçevesinde yapılan ihale görüşmeleri sonucunda teklif sahiplerinden;


 ÖİB Malatya Yeşilyurt


bu tabloda belirtildiği şekilde alman; yatırım, üretim ve istihdam taahhütleri ile fiyat teklifleri birlikte değerlendirilerek; İhale Şartnamesi düzenlemeleri çerçevesinde ve teminata bağlanmak şartıyla Taşınmaz’ın Türk Kızılay Demeği’ne 650.000.- (altıyüzellibin) TL bedelle satışına, teklif sahibinin Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptaline, bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri gereğince karar verildi.