Malatya Yeşilyurt'ta 27.8 milyon TL'ye satılık 7 arsa!


Malatya Yeşilyurt'ta 27.8 milyon TL'ye satılık 7 arsa!

Malatya Yeşilyurt Belediyesi, Yakınca Mahallesi'nde yer alan 7 arsayı ihale ile satıyor. İhale 6 Kasım 2018 tarihinde yapılacak...Yeşilyurt Belediye Başkanlığı tarafından Yakınca Mahallesi'nde yer alan 7 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Arsaların toplam muhammen bedeli 27 milyon 883 bin 499 lira olarak belirlendi. Satış ihalesi 6 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşecek.


Malatya YeşilyurtTAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Yeşilyurt Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların satış ihaleleri listede gösterilen tarih ve saatte Belediyemiz binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile satış yapılacaktır.


1 - Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 150,00 TL bedelle temin edilebilir.


2 - İhale 06/11/2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00’de Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.


3 - Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.


4 - İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır;


a) Taşınmaz mal satış şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)


b) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.


c) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için)


d) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için)


e) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi


f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.


g) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescilli) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,


h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.


i) Teklif verilecek her taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır.


6 - Teminat makbuzları ve belgeler 06/11/2018 tarihine rastlayan Salı günü saat 10:59’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.Malatya Yeşilyurt satılık arsa , Malatya Yeşilyurt arsa ihalesi ,