01 / 02 / 2023

ÖİB 8 ildeki 15 gayrimenkulü satışa çıkardı!

ÖİB 8 ildeki 15 gayrimenkulü satışa çıkardı!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Muğla, Amasya, Karaman, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla ve Ankara'daki 15 gayrimenkulü satışa çıkardı.


Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Muğla, Amasya, Karaman, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla ve Ankara'daki 15 gayrimenkul satış usulü ile özelleştiriliyor. Gayrimenkuller için son teklif verme tarihi 04 Ocak 2019 olarak belirlendi. 


YATIRIMCILARA DUYURU


Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ÖİB 8 ildeki 15 gayrimenkulü satışa çıkardı!1 - Taşınmazların her biri için ihale şartnamesi bedeli 100 TL olup ihale şartnamelerinin bedelinin ödenerek teslim alınmaları için son tarih, 04.01.2019 (son başvuru tarihi) Cuma günü saat 17:00’dir.


2 - Taşınmazlar ayrı ayrı ve “Açık Artırma” usulü ile özelleştirilecektir.

 

3 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilecektir.


4- İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde, peşin satış tutarına yıllık yüzde 13,82 oranında vade farkı uygulanacaktır.


5 - İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecektir. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tablolarda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır.


6 - İhale konusu taşınmazlar için Şartname bedelleri İdare’nin;


- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.                               TR400001001745387756615738,


- T.Vakıflar Bankası T.A.O.                           TR220001500158007287550667,


- T. Halk Bankası A.Ş.                                    TR250001200945200083000006,


numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacak ve İhale Şartnameleri İdare’nin aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilecektir. Dekontta, katılımcı ile ihaleye konu taşınmaz ismi ve ada-parseli belirtilecektir. Şartname için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmeyecektir.


7 - İhalelere katılmak için İhale Şartnamelerinin son başvuru tarih ve saatinden önce satın alınması zorunlu olup ihale tarih ve saatinden sonra İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresinde hazır bulunacak İhale Komisyonuna İhale Şartnamesinde belirtilen evrakları elden teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.


8 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.


9 - İdare, son başvuru tarihi ile ihale tarihini belirli bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son başvuru tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.


10 - İhalelerle ilgili diğer hususlar ihale şartnamelerinde yer almaktadır.


11 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.