26 / 11 / 2022

Kadıköy'de icradan 2 milyon 281 bin TL'ye satılık bahçeli apartman!

Kadıköy'de icradan 2 milyon 281 bin TL'ye satılık bahçeli apartman!

Kadıköy 1. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi 2. bölge, Göztepe Mahallesi, 112 pafta, 124 parselde yer alan 698 metrekare alanlı bahçeli kargir apartmanı satışa sunuyor


Kadıköy 1. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C
KADIKÖY 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2006 / 159 Talimat

Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve aşağıda tapu kaydında, adedi, cinsi, evsafı, kıymeti ve önemli özellikleri ile satış şartlan belirtilen taşınmazlar Müdürlüğümüzce açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir..

A-TAPU KAYDI :
İSTANBUL İLİ. KADIKÖY İLÇESİ. 2. BÖLGE. GÖZTEPE MAHALLESİNDE KAİN. 112 PAFTA, 863 ADA. 124 PARSEL SAYILI 698.00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ BAHÇELİ KARGİR APARTMANIN TAMAMI,

B- İMAR DURUMU:

Dosyasında mevcut, Kadıköy Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Planlama Müdürlüğü'nün 03.03.2006 tarih ve 588803 sayılı yazısında; Kadıköy İlçesi, Göztepe mahallesi, 112 pafta, 863 ada, 124 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli, 30.04.1971 ttli Bostancı - Erenköy imar planında, ayrık nizam iskan sahasında kalmakta olup, Kadıköy Belediyesi Resmi internet sitesinden alınan verilere göre yapılanma koşulları ise 11.05.2006 t.t.li Kadıköy Merkez ES (D 100) otoyolu ara bölge uygulama imar planı kapsamında yeniden imar düzenlemesi yapıldığı buna göre H serbest, TASK %35, KAKS 2.07, ayrık nizam konut alanında kalmaktadır. Ayrıca uygulama Anıtlar Kurulundan görüş alınması gerekebileceği bildirilmiştir.

C- HALİ HAZIR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ:

Taşınmaz 698,00 m2 arsa üzerinde, ayrık nizam yapılaşma koşullarına betonarme karkas teknikle yapılmış, arazi eğiminden dolayı 1. bodrumun açığa çıktığı; kısmi bodrum kat + 1 zemin kat + çatı arası depo alam olan toplam 2 katlı binadır. Bina doğalgaz yakıtlı kaloriferli, otopark düzenlemesi yapılmamış, yeşillendirilmiş bakımlı bahçe içerisinde olup, mimari hizmet sınıfı 3-A grubuna karşılık gelmektedir.

Mimari çözümüne bakıldığında 1970-1975 yıllarında yapıldığı izlenimi veren, tek aile oturumu İçin planlanan ancak halihazırda bodrumun ayrı, zemin katın ayrı iki bağımsız konut olarak kullanılmakta olduğu tesbit edilmiştir.Bodrum kat zemin kat izdüşümüne göre arka bahçeye bakan kısmı teras olarak açıkta bırakılmış, diğer kısmı daire olarak kullanılır durumda tespit edilmiştir.Girişte antre, salonda küçük bir mutfak, iki yatak odası salon ve banyo olarak-ta kullanılan ve hacimlerinden İbaret toplam brüt 117 m2 alanı, ıslak zemin döşemelerinin karo seramik, yatak odası ve salon zemini marley, kapılar ahşap doğrama, pencerelerin pvc ısıcam, tesisat yönünden kullanılır durumda olduğu görülmüştür. Zemin kat girişte antre, salon, balkonlu bir mutfak, biri balkonlu 2 yatak odası, 1 oturma odası, banyo ve tuvalet hacimlerinden ibaret toplam brüt 160 m2 alam, spotlu tavan aydınlatmalı, pençeler pvc ısıcam, kapılar kaliteli ahşap doğrama, ıslak hacimler tam tefrişli, gömme banyolu, depo olarak kullanılan çatı arasına ahşap merdivenle çıkılan, ıslak hacimlerin zemin kaplaması karo seramik, odaların ve salonun zemin kaplaması ahşap kaplama olduğu görülmüştür. Bina vasat malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olup, binada su, elektrik, kalorifer {doğal gaz yakıttı), tesisatları mevcuttur. Bölge şartlarına göre %50-60 civarında arsanın kat karşılığı müteahhite verilebilme imkanı olup, arsa üzerindeki binanın yıkılarak imar durumuna göre yeniden yapılanmaya elveriş olup yüksek getiriye sahiptir. Arsa imar durumuna göre hesap edildiğinde herbir daire 120.0Gm2 olarak planladığında toplam 12 adet daire karşılığı takribi arsa payı 7 adet daire tekabül edeceği Bina her türlü Belediye teknik hizmetlerinden istifade etmekte olup, ulaşımı kolaydır.

MUHAMMEN BEDELİ: 2.281.013,00TL ikimilyonikiyüzseksenbirbinonüçTürk Lirası)
EzMnSjSÜNÜ3iKİAATİJ 1. Satış: 24.102011 günü saat 1400-14.10 arasında 2, Satış: 03.11.2011 günü saat 14.00 -14.10 arasında Kadıköy 1. icra Müdürlüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Adreste tebligat yapılamaması, tebliğ imkansızlığı ve adresi Tapu Sicili Müdürlüğünce binmeyen ve dosyamıza bildirilmeyen ilgililere gazetede yayınlanan Man tebliğ yerine kaim olacaktır.

F- SATIŞ ŞARTLARI:

1- Yukarıda tapu kaydı, imar durumu, hali hazır durumu ve evsafı ile kıymeti gösterilen taşınmazın satışı (1. açık artırması) 24.10.2011 günü saat 14.00. ile 14.10 arasında Kadıköy İcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetinin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla gayrimenkulün ikinci satışı (2. açık artırması) 03.112011 günü saat 14.00 ile 14.10 arasında Kadıköy İcra Müdürlüğünde yapılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırma ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarım geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedele alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymettin %20'si nispetinde pey akçesi (TLirası veya banka teminat mektubu hariç teminat kabul edilmeyecektir.) veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir ve derhal tahsil olunacaktır. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verebilir. Taşınmazı satın alanlar ihale alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile bedelini derhal veya İ.I.K. 130 md, ye göre verilen süre nakden ödemek zorundadırlar. Tellaliye, resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenecektir. Damga resmi, tahliye, ve teslim masrafları ile KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen müddet İçinde ödenmezse U.K. 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonraya ihale bedelinin yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için İcra Müdürlüğü'müzde açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnamayi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası île müdürlüğümüze başvurmaları gerektiği ve IİK127 maddesi gereğince İşbu satış ilanının ilgililerin adreslerine ayrı ayrı tebliğe gönderildiği, adrese tebligat yapılamaması durumunda ve adresleri bilinmeyen ilgililere de ilanen tebligat yerine ile kaim olatfağı ilan olunur. 

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. İİK 126 m.)

İlanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com