02 / 12 / 2023

Kadıköy Suadiye'de Kuleli Yalı Evleri'nde 2 milyon TL'ye dubleks konut! İcradan!

Kadıköy Suadiye'de Kuleli Yalı Evleri'nde 2 milyon TL'ye dubleks konut! İcradan!

T.C. Kadıköy 6. İcra Müdürlüğü tarafından Kadıköy ilçesi, Suadiye Mahallesi'nde yer alan Kuleli Yalı Evleri'nde A blok 2. kat 5 nolu dubleks konut 2 milyon TL tahmini bedel ile satışa sunuluyor


T.C. Kadıköy 6. İcra Müdürlüğü tarafından Kadıköy ilçesi, Suadiye Mahallesi'nde yer alan Kuleli Yalı Evleri'nde A blok 2. kat 5 nolu dubleks mesken 2 milyon TL tahmini bedel ile satışa sunuluyor.

Verilen ilan şöyle;

T.C. KADIKÖY 6. İCRA MÜDÜRLÜGU'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

2011/784 TALİMAT

Borçlu'ya ait ve bir borçtan dolayı hacizli bulunan;

TAPU KAYDI : Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğünün 12/09/2011 tarih ve 4585 sayılı yazılarına göre Kadıköy ilçesi, Suadiye mah. 83 pafta 1091 ada, 151 parsel, 2059,08 m2 miktarlı Bahçeli ahşap evin 400/2400 arsa paylı A blok, 2.kat 5 nolu bağımsız bölümün tamamı.

İMAR DURUMU : Kadıköy Belediye Başkanlığının 12/04/2011 tarihli 1533118 sayılı Kadıköy Suadiye mahallesi, 83 pafta, 1091 ada, 151 parsel numaralı taşınmaz ile alakalı, imar Durum bilgilerine göre; 11/05/2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, uygulama İmar Planında, Yapılanma şartlan ayrık nizam Max H=9.50m, TAKSfTaban alam kat Sayısı):0.25, konut alanında kalmaktadır. Aynca parselde tespitli eski eser bulunduğundan KTV Koruma Kunılu'ndan görüş alınmadan uygulama yapılamaz. TAŞINMAZIN NİTELİĞİ : Satışa konu taşınmaz Kadıköy, Suadiye mahallesi, 86 pafta, 1091 ada, 151 parsel nolu taşınmaz üzerindeki, mahallen noter sokak, numara 59'daki, Kuleli Evleri Blok 2,kat 5 nolu dubleks meskendir. Parsel üzerinde iki adet bina vardır. Bahse konu A Blok parselin güneyinde bulunmakta olup, yaklaşık üç yıl önce inşa edilen, mimarlık hizmetlerine esas, III. sınıf B grubu yapılardan olan, Bodrum kat, Zemin kat ve iki normal kat ve çatı arası olan, Betonarme Karkas binadır. Binanın kat alanında ikişer adet bağımsız bölüm vardır. Bahse konu A Blok 2,katı 5 nolu dubleks mesken, batı yöne cepheli olup, mevcut durum itibariyle boş durumdadır. Bağımsız bölümün giriş katında hol, üç oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet, ebeveyn banyosu ve balkon mahalleri bulunmakta, içten merdivenle bağlantılı çatı arasında ise hol, iki oda, banyo mahalleri bulunmakta ve toplam yaklaşık 220 m2 alanlıdır. Bağımsız bölümün inşaasında standart olduğu, kabul edilen 1.sınıf malzemeler kullanılmış olup, ıslak zemin döşemeleri seramik, oda zemin döşemeleri ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Isınma sistemi olarak müstakil sistemli kalorifer ve klima sistemi vardır. Binanın dış cephesi yalıtımlı alüminyum malzeme üzeri kaplı olup çatı iskeleti çelik kontrüksiyon olarak yapılmıştır. Sitenin özel güvenliği, kapalı ve açık otoparkı vardır. Belediye alt yapı hizmetleri, ulaşım imkanı ve olumlu özellikteki Bağdat caddesinin güneyine yakın ve Sahil yoluna cephesi olan parseldir. Bağımsız bölümün deniz manzarası vardır. TAŞINMAZIN DEĞERİ : Bulunduğu semt, semt içindeki yeri, imar durumu, halihazır vaziyeti, bu civardaki alım satıın rayiçleri, kıymetine etki eden tüm hususlar ile günün iktisadi koşullan da göz önünde bulundurularak, dairenin tamamı 2.000,O00.O0.TL kıymetinde olacağı kanaatine vanlmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI: 1-Yukanda yazılı taşınmazın 1. satışı günü 14/11/2011 saat 14.00 -14.10 arasında Kadıköy 6. İcra Müdürlüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla taşınmaz 24/11/2011 günü aynı yerde ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse, gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacaktan toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevrilmesi ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi (nakit) veya bu miktar kadar milli bit bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek, damga vergisi, tahliye ve teslim masrafta ile KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Tellaliye ve Birikmiş Vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (* ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiatanı dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ve aynca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Adreste tebligat yapılamaması, tebliğ imkansızlığı ve adresi Tapu Sicil Müdürlüğünce bilinmeyen ve dosyamıza bildirilmeyen ilgililere gazetede yayımlanan ilanın tebliğ yerine kaim olmasına,

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakta, başkaca bilgi almak isteyenlerin

2011/784 Talimat sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmata ile satış ilanının tebliğ edilemeyen alakadarlara

tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.

*(İc. İf. K. 126)

*( *) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*YönetmelikÖrnekNo:27 (www.bik.gov.tr) Basın: 59131

İlanı incelemek için tıklayın!