18 / 04 / 2024

Muğla'da satılık 5 arsa! 12.6 milyon TL'ye!

 Muğla'da satılık 5 arsa! 12.6 milyon TL'ye!

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Köyceğiz İlçesi Beyobası, Akçaova ve Karamehmet Mahallesi'ndeki 5 arsayı s satış bedeli 12 milyon 662 bin 324 TL olarak satışa çıkardı...


 


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Köyceğiz İlçesi Beyobası, Akçaova ve Karamehmet Mahallesi'ndeki 5 arsayı 24/08/2017 tarihinde saat 14:00’de ihale çıkaeıyor. Taşınmazların bedeli 12 milyon 662 bin 324 TL olarak belirlendi.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait aşağıda tapu bilgileri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 5 adet taşınmaz, 24/08/2017 tarihinde saat 14:00’de, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi No: 1 Kat: 2 Menteşe Muğla adresindeki “Büyükşehir Belediye Meclis Salonu” nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile satılacaktır.


 Muğla


2 - İhale dokümanı (Şartname, Teklif Mektubu, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Şeyh Mahallesi Kocamustafendi Caddesi 1 Nolu Belediye Hizmet Binası Kat: 3 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) Menteşe Muğla adresinde ücretsiz görülebilir, ¨ 500,00 bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.


3 - İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:


A) GERÇEK KİŞİLERDEN:                 B) TÜZEL KİŞİLERDEN:


1. İkametgâh Belgesi,                             1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,


2. Nüfus Kayıt Örneği,                           2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.


C) ORTAK BELGELER:


1. Teklif Mektubu,


2. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,


3. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,


4. İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’,


5. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca onaylanacak kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,


6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair dekont veya makbuz.


D) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 


E) Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.


F) İsteklinin yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri gerekir.


4 - İhaleye katılacak olan istekliler, ‘Kapalı Teklif Usulü’nde tekliflerini yazılı olarak yapacaklardır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.5 - Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.


6 - İsteklilerin Teklif Dosyalarını en geç ihale günündeki saate kadar ihalenin yapılacağı adresteki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca isteklileri Teklif Dosyalarını iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 


7 - 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir.


8 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.


9 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın/taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.


10 - İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.


11 - Taşınmazların satış bedeli idareye peşinen ödenecektir.


12 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın satışında ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.