22 / 07 / 2024

Muğla Büyükşehir'den satılık 2 arsa! 13.8 milyon TL'ye!

Muğla Büyükşehir'den satılık 2 arsa! 13.8 milyon TL'ye!

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Menteşe İlçesi'nde yer alan 2 arsayı ihale usulü ile satışa sunuyor. Arsaların ihalesi 24 Mayıs'ta yapılacak.


Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe İlçesi'ne bağlı Akçaova Mahallesi'nde yer alan 2 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 13 milyon 800 bin TL olarak belirlenen arsaların ihalesi 24 Mayıs'ta yapılacak.TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1 - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde bulunan ve aşağıda tapu bilgileri, nitelikleri, tahmin edilen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 2 adet taşınmaz, 24/05/2018 tarihinde saat 14:00’de, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi No: 1 Kat: 2 Menteşe/MUĞLA adresindeki “Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile satılacaktır.


Muğla Büyükşehir


2 - İhale dokümanı (Şartname, Teklif Mektubu, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Şeyh Mahallesi Kocamustafendi Caddesi 1 Nolu Belediye Hizmet Binası Kat: 3 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) Menteşe/MUĞLA adresinde ücretsiz görülebilir ve ¨ 500,00 bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.


3 - İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:


A) GERÇEK KİŞİLERDEN:


1 - İkametgâh Belgesi,


2 - Nüfus Kayıt Örneği,


B) TÜZEL KİŞİLERDEN:


1 - İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,


2 - İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.


C) ORTAK BELGELER:


1 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,


2 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,


3 - İdare ve istekliler tarafından onaylı “İhale Şartnamesi” ile “Yer Görme Belgesi”


4 - Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca onaylanacak Kira/Ecrimisil/İşgaliye borcu olmadığına dair belge,


5 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair dekont veya makbuz,


D) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.


E) Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.


F) İsteklinin yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri gerekir.


4 - İhaleye katılacak olan istekliler, ‘Kapalı Teklif Usulü’nde tekliflerini yazılı olarak yapacaklardır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.


5 - Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.


6 - İsteklilerin Teklif Dosyalarını en geç ihale günündeki saate kadar ihalenin yapılacağı adresteki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca istekliler Teklif Dosyalarını iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.


7 - 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir.


8 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.


9 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın/taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.


10 - İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.


11 - Taşınmazların satış bedeli idareye peşinen ödenecektir.


12 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların satışında İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.