09 / 08 / 2022

İstanbul Üniversitesi'nden satılık 3 gayrimenkul! 5.6 milyon TL'ye!

İstanbul Üniversitesi'nden satılık 3 gayrimenkul! 5.6 milyon TL'ye!

İstanbul Dikilitaş ve Bebek'teki gayrimenkul ile Muğla Datça'daki gayrimenkul, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ihale yöntemi ile satılıyor.


İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 1/2 hissesi İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 3/4 hissesi Güner ÖZAKIN'a ait İstanbul Dikilitaş ve Bebek'teki gayrimenkul ile Muğla Datça'daki gayrimenkul ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 5 milyon 600 bin TL olarak belirlenen gayrimenkullerin ihalesi 16 Temmuz'da yapılacak.
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:İstanbul Üniversitesi


Mülkiyetin 1/2 hissesi İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 3/4 hissesi Güner ÖZAKIN'a ait yukarıda İli, İlçesi, pafta no, ada no, parsel no, tahmini bedeli geçici teminatı ve vasfı yazılı taşınmazlar 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 313 nolu tebliği gereğince ihale komisyonu önünde tekliflerini artırma suretiyle 16/07/2018 Pazartesi günü saat 11:00'de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonunda yapılacak ihale ile peşin bedelle satılacaktır.


İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale şartnamesini 500,00- TL bedel karşılığında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmazlar Bürosundan temin edebilirler.


Üniversitemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir.


1 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI


A - İSTEKLİNİN GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE


a) Nüfus cüzdan sureti,


b) Kanuni İkametgah Belgesi


c) Noter tasdikli imza beyannamesi


ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,


d) %10 oranında geçici teminatı ödemiş olmak ve ödendiğine dair dekont (Türk Parası, limit dahilinde mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu)


e) Satış Şartnamesi satın alındığına dair dekont aslı


f) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname


g) Taşınmaz mal satış şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen teklif mektubu


h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vermek zorunludur


B - İSTEKLİNİN TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE,


a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi


b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname


c) Temsilcinin kimlik fotokopisi, vergi kimlik numarasını gösterir belge


ç) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge


d) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler


e) Vekaleten ihaleye katılması halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi


f) %10 oranında geçici teminatı ödemiş olmak ve ödendiğine dair dekont (Türk Parası, limit dahilinde mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu)


g) Satış Şartnamesi satın alındığına dair dekont aslı


h)Taşınmaz mal satış şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen teklif mektubu


ı) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname


i) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vermek zorunludur


2 - Kısmi teklif verile bilinir.


3 - İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.


4 - İhaleye katılacaklar satış şartnamesini 500,00- TL karşılığında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmazlar Bürosundan alabilirler, İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait bilgiler Taşınmazlar Bürosunda görülebilir.


5 - Satışı yapılacak taşınmazlar kapalı teklif usulüne göre, daha sonra açık artırmaya dönüştürülerek isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini belirtmeleri suretiyle ihale edilecektir. Teminat yatıran istekliler pey sürmek zorundadır. Pey sürülmez ise teminat irat kaydedilecektir.


6 - Tahmini bedele vergi ve resimler dahil değildir. Vergi, resim ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.


7 - Taşınmaz mal tesliminde toplam bedel üzerinden KDV alınacaktır.


8 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde müşteri ihale bedelini peşin ödeyecektir.


9 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.


10 - İta Amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş işgünü içinde müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya taahhütlü mektupla tebliğ edilir.


11 - Satışa konu taşınmazlar mesai saati içerisinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmazlar Bürosu ile irtibata geçilerek bulundukları yerde görünebilinir.


1. Kısım 1397 ada 30 parsel (61 ve 62 nolu bağımsız bölümler): Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Cad No 36 Sinan Apt. No 61 ve 62 Beşiktaş/ İSTANBUL


2. Kısım 1656 ada 381 parsel (17 nolu bağımsız bölüm): Bebek Mahallesi Çamlık Yolu Sokak İnci Apt. No 17 Beşiktaş/İSTANBUL


3. Kısım 34 pafta 866 parsel (10 nolu bağımsız bölüm): Emecik Çiftlik Aktur Kurucabük Koyu 63/2 Datça/MUĞLA


12 - İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmazlar Bürosuna en geç ihale tarih gün saate kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


13 - Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim, harç, tellaliye, ilan bedeli vb. masraflar alıcıya ait olup, taşınmaza KDV uygulanmayacaktır.


14 - İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışa, satış şartnamesi hükümleri uygulanır.


15 - Ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ve ortakların her birinden istenilen belgeler ile noter onaylı ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi.