Konya'da 3 arsa 133.6 milyon TL'ye satışa çıkarıldı!


Konya'da 3 arsa 133.6 milyon TL'ye satışa çıkarıldı!

Konya Selçuklu ve Karatay'da yer alan 3 arsa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından satışa çıkarıldı. Söz konusu taşınmazlar 133 milyon 650 bin TL'ye ihale edilecek.Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konya Selçuklu ve Karatay'da yer alan 3 arsayı 29 Aralık 2015 günü saat 14.00'ye kadar satacak.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kayıtları belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.


2 - İhale, 29.12.2015 Salı günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.


3 - Gayrımenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekiller, ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.


4 - İsteklilerin, 29.12.2015 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.


5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:


5.1 - Dilekçe,

5.2 - Tebligat için adres beyanı,

5.3 - Gerçek kişi olması halinde:

5.3.1 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),

5.3.2 - İmza beyannamesi,

5.4 - Tüzel kişi olması halinde:

5.4.1 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

5.4.2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

5.4.3 - Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

5.5 - İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5.6 - Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

5.7 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.8 - Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

5.9 - Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)


6 - Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
İlçesi: Selçuklu

Mah.: Dikilitaş

Pafta: M28B09C2B

Ada: 12194

Parsel: 6

m²’si: 44.547,51

Hisse: Tam

Vasfı: Arsa

İmar Durumu: Ticaret Alanı E: 2.20 Hmax: 30.50 MaxTaks:0.40

Muhammen Bedeli: 37.500.000,00 TL (K.D.V.’den muaftır.)

Geçici Teminat: 1.125.000,00 TL

Ödeme Şekli: 1 Taksit Peşin, kalanı 7 taksit

İhale Saati: 15.00İlçesi: Karatay

Mah.: Fevziçakmak

Pafta: M29A07B1AB

Ada: 32879

Parsel: 1

m²’si: 270.409,47

Hisse: Tam

Vasfı: Arsa

İmar Durumu: Sanayi Alanı Max.TAKS: 0.50, Max.KAKS: 1.00

Hmax: 10.50

Muhammen Bedeli: 54.100.000,00 TL (K.D.V.’den muaftır.)

Geçici Teminat: 1.623.000,00 TL

Ödeme Şekli: 1 Taksit Peşin, kalanı 23 taksit

İhale Saati: 15.05İlçesi: Karatay

Mah.: Fevziçakmak

Pafta: M29A07B1AB

Ada: 32878

Parsel: 1

m²’si: 210.184,36

Hisse: Tam

Vasfı: Arsa

İmar Durumu: Sanayi Alanı Max.TAKS: 0.50, Max.KAKS: 1.00

Hmax: 10.50

Muhammen Bedeli: 42.050.000,00 TL (K.D.V.’den muaftır.)

Geçici Teminat: 1.261.500,00 TL

Ödeme Şekli: 1 Taksit Peşin, kalanı 23 taksit

İhale Saati: 15:10
Konya satılık arsa , Konyada arsa fiyatları , arsa fiyatı konya , Konya Selçuklu arsa fiyatı , Konya Karatay arsa fiyatı ,

Hemen Teslim 4 proje