Konya Büyükşehir'den satılık sanayi tesis imarlı arsa! 895 milyon TL'ye!


Konya Büyükşehir'den satılık sanayi tesis imarlı arsa! 895 milyon TL'ye!

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde yer alan sanayi tesis alanı imarlı arsa ihale usulü ile satışa çıkıyor. İhale 13 Kasım'da yapılacak...Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde yer alan 947 bin 609 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale ile satışa sunukluyor. Sanayi tesis alanı imarlı arsa için toplam muhammen bedel 895 milyon TL, geçici teminat bedeli ise 26 milyon 850 bin TL olarak belirlendi. İhale sonucu oluşan bedelin yüzde 10’u peşin kalan kısmı 48 ay taksitte ödenebilecek. 


Arsanın satış ihalesi 13 Kasım 2018 tarihinde saat 15:00'te Belediye encümeni tarafından Belediye Sarayı 6. Kattaki Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.


İmar durumu: Sanayi Tesis Alanı

E: 1.00 Taks:0,60 Yençok:12 metre

Plan Notları:

a:Sanayi alanında;emsal alanının % 30’luk kısmında ticaret yapılabilir.

b:Mimari projeye esas olacak biçimde ticari yapıları kapsayan vaziyet planı;Konya Büyükşehir Belediyesi mimari estetik komisyonunca onaylanmadan ruhsatlandırma işlemlerine geçilemez.Konya BüyükşehirGAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.


2. İhale, 13.11.2018 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından Belediye Sarayı 6. Kattaki Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir. 


3. Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir. 


4. İsteklilerin, 13.11.2018 günü en geç saat 14.30’a kadar teklif zarflarını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 30/10/2018 SALI ARTIRMA İLANI 9067 SALİH 2 


5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.


6. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:


6.1 Dilekçe,


6.2 Tebligat için adres beyanı,


6.3 Gerçek kişi olması halinde:


6.3.1 Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),


6.3.2 İmza beyannamesi,


6.4 Tüzel kişi olması halinde:


6.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,


6.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,


6.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,


6.5 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,


6.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,


6.7 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter

tasdikli imza beyannamesi,


6.8 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,


6.9 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasında ki TR 880001500158007290051109 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)


7. Şartname, mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir vergi-Tahakkuk Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.Konya Büyükşehir ihale , Konya Büyükşehir satılık sanayi tesis imarlı arsa , Konya sanayi tesis imarlı arsa ,