Konya Karatay'da satılık arsa! 5.7 milyon TL'ye!


Konya Karatay'da satılık arsa! 5.7 milyon TL'ye!

Konya Karatay'da yer alan arsa ihale ile satışa sunuluyor. İhalesi 18 Eylül'de yapılacak arsa Konya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Emlak Müdürlüğü aracılığı ile satılıyor.Konya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Emlak Müdürlüğü tarafından Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi'nde yer alan 21 bin 497,38 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 5 milyon 700 bin TL olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 18 Eylül'de gerçekleştirilecek. TAŞINMAZ VE TAŞINIRLAR SATILACAKTIR


Konya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Emlak Müdürlüğünden:


Konya Karatay


1 - Yukarıda özellikleri belirtilen 1. sıradaki taşınmazın satışı ile 2. sıradaki Canlı hayvanların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ihale odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır. (Horozluhan Mah., Abdülbasri Sok. No: 2, 42060   Horozluhan Organize Sanayi Bölgesi/Selçuklu/Konya)


2 - Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.


Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


3 - Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V. den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.


4 - Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.


5 - Canlı hayvan satışında; KDV Kanunun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 1/(1) maddesi ile Kararnameye ekli (1) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1,


(II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir. KDV ve diğer yükümlülükler alıcısına aittir.


6 - Şartname ve ekleri idaremizde bedelsiz olarak görülebilir.


7 - İhaleye katılabilmek için isteklilerin;


a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,


b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,


c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)


d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2018 yılı vizeli Ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,


e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.


8 - İşgalli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına aittir.


9 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.


10 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.Konya Karatay satılık arsa , Konya Karatay arsa satışı , Konya Karatay arsa ihalesi ,