09 / 08 / 2022

Konya Büyükşehir'den satılık 5 arsa! 57.8 milyon TL'ye!

Konya Büyükşehir'den satılık 5 arsa! 57.8 milyon TL'ye!

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2 ilçedeki 5 arsasını ihale ile satışa sunuyor. Muhammen bedeli 57 milyon 800 bin TL olan arsaların ihalesi 2 Mayıs'ta yapılacak.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Selçuklu ve Karatay'da yer alan 5 arsa ihale ile satışa sunuyor. Ticaret alanı, özel eğitim alanı ve sanayi alanı imarlı arsaların satış ihalesi 2 Mayıs'ta yapılacak. Arsalar için toplam muhammen bedel ise 57 milyon 800 bin TL olarak belirlendi.GAYRIMENKUL SATILACAKTIR


Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Konya Büyükşehir


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnameleri dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.


2 - İhaleler, 02.05.2018 Çarşamba günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.


3 - Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.


4 - İsteklilerin, 02.05.2018 günü en geç saat 14.30’a kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.


5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üç ’ten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.


6 - Ödeme şekli taksitli olan gayrimenkullerin satış bedelinin tamamının birinci taksit ile birlikte peşin ödenmesi halinde; satış bedeli üzerinden %3 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu ödenecek bedel muhammen bedelin altına düşemez.


7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:


7.1. Dilekçe,


7.2. Tebligat için adres beyanı,


7.3. Gerçek kişi olması halinde:


7.3.1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),


7.3.2. İmza beyannamesi,


7.4. Tüzel kişi olması halinde:


7.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,


7.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,


7.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,


7.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,


7.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,


7.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,


7.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,


7.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)


8 - Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.