02 / 12 / 2023

Konya Selçuklu'da satılık 2 arsa! 6.5 milyon TL'ye!

Konya Selçuklu'da satılık 2 arsa! 6.5 milyon TL'ye!

Konya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Selçuklu İlçesi Kayacık Mahallesi'nde yer alan 2 arsayı ihale ile satıyor. İhale 22 Ocak'ta yapılıyor...


Konya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Selçuklu İlçesi Kayacık Mahallesi'nde yer alan 2 arsa ihale ile satılıyor. 6 bin 613 metrekare büyüklüğündeki arsa 5 kat blok mesken sahası, 5 bin 351 metrekare büyüklüğündeki arsa ise 3 kat blok ticaret sahası içinde kalıyor.


Toplam muhammen bedeli 6 milyon 500 bin TL olarak belirlenen arsaların satış ihalesi 22 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşecek.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Konya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


Konya Selçuklu


1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında(Toplantı salonu) dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır. (Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek bina - Horozluhan Mah., Abdülbasri Sok. No: 2, 42060 Horozluhan Organize Sanayi Bölgesi/ Selçuklu/Konya) 


2 - Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 


3 - Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. 


4 - Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00. -TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. 


5 - Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir. 


6 - İhaleye katılabilmek için isteklilerin; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, 


b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, 


c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) 


d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2019 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, 


e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir. 


7 - İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 


8 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. 


9 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.