02 / 10 / 2022

Konya Büyükşehir'den satılık 5 arsa! 45 milyon TL'ye!

Konya Büyükşehir'den satılık 5 arsa! 45 milyon TL'ye!

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu ve Karatay İlçesi'nde yer alan 5 arsa ihale ile satılıyor. İhale 9 Ekim'de gerçekleştirilecek.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Selçuklu ve Karatay İlçesi'nde yer alan 5 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 45 milyon TL olarak belirlenen arsaların satış ihalesi 9 Ekim 2018 Salı günü Belediye encümeni tarafından Belediye Sarayı 6. Kattaki Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.


Konya Büyükşehir


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR


Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnameleri dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.


2 - İhaleler, 09.10.2018 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından Belediye Sarayı 6. Kattaki Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir. 

3 - Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.


4 - İsteklilerin, 09.10.2018 günü en geç saat 14.30’a kadar teklif zarflarını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.


5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.


6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:


6.1. Dilekçe,


6.2. Tebligat için adres beyanı,


6.3. Gerçek kişi olması halinde:


6.3.1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),


6.3.2. İmza beyannamesi,


6.4. Tüzel kişi olması halinde:


6.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,


6.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,


6.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,


6.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,


6.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,


6.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,


6.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,


6.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasında ki TR 880001500158007290051109 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)


7 - Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir vergi-Tahakkuk Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.