Konya'da yapım karşılığı kiralama ihalesi! 9.5 milyon TL'lik!

Konya'da yapım karşılığı kiralama ihalesi! 9.5 milyon TL'lik!

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Selçuklu İlçesi'ne bağlı Hocacihan Mahallesi'nde 6 bin 123,92 metrekare büyüklüğündeki alanda 9.5 milyon TL'lik yapım karşılığı kiralama ihalesi yapılıyor.


Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Selçuklu İlçesi'ne bağlı Hocacihan Mahallesi'nde 6 bin 123,92 metrekare büyüklüğündeki alan üzerinde yapım karşılığı kiralama işi ihale ediliyor. Toplam muhammen bedeli 9 milyon 540 bin 97 lira olarak belirlenen gayrimenkullerin satış ihalesi 11 Ekim'de gerçekleştirilecek.YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde uzun süreli kiralama ihalesi yapılacaktır.


İLİ     :  KONYA


İLÇESİ     :  Selçuklu


MAHALLESİ        :  Hocacihan


CADDESİ   :  -


PAFTA     :  19-J-II


ADA NO      :  20506


PARSEL NO  :  5


YÜZÖLÇÜMÜ     :  6123,92 m²


İHALE USULÜ     :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif (bu teklifte) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 14.08.2018 gün ve 120239 sayılı yazısında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir.


MUHAMMEN BEDELİ       :  9.540.976- TL. (Dokuz Milyon Beş Yüz Kırk Bin Dokuz Yüz Yetmiş Altı Türk Lirası) olup, bu bedel inşaat maliyet ile inşaat süresince alınacak kira bedelinin toplamıdır. 

GEÇİCİ TEMİNAT               :  286.500-TL (İki Yüz Seksen Altı Bin Beş Yüz Türk Lirası) olup, bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.


İHALE GÜNÜ VE SAATİ   :  11.10.2018 Perşembe Günü Saat 10.00


A. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 14.08.2018 gün ve 120239 sayılı yazısı ve Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 24.09.2018 tarih ve 96725240-934.03.02 sayılı onay belgesine istinaden; Konya İli, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi’nde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı taşınmazın;


1 - İşin süresinin yer teslim tarihi itibariyle başlaması.


2 - İlk 36 ay içerisinde;


a) Araziye ait plankote çıkarılması ve 3194 ayılı İmar Kanununa göre kamuya terk edilecek alan olması halinde bedelsiz terkle ilgili işlemlerin yüklenici tarafından yapılması,


b) Yapılacak olan tesise ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, gerekli kurum ve kuruluşların onayı alınmasına müteakip inşaat ruhsatının alınması, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlamış olarak işletme ruhsatı alınması ve işletmeye açılması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, aksi takdirde sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatların İdaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan kesin teminatın ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi,


3 - Yer teslim tarihinden itibaren inşaat süresi olan 3 yıl boyunca aylık sabit 3.000- TL (Üç Bin Türk Lirası) olarak aylık ödenmesi, 37. Ayın kirasının (işletme süresinin başlangıç tarihi) ise 115.500,00 TL (Yüz On Beş Bin Beş Yüz Türk Lirası) olarak başlatılması, sonraki yıllarda işin (25. Yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, 

4 - Yasal düzenlemelerden ya da arazi kullanımından kaynaklanan zorunlu sebeplerle kapalı inşaat alanında artma ya da azalma olması durumunda, sözleşmenin ilgili maddesine göre yeniden değerlendirme yapılması,


5 - Her türlü masrafın ve finansmanının yüklenicisince karşılanması,


6 - Sözleşme süresi sonunda (25. yılın sonunda) tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç bir ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi,


7 - 6570 sayılı Kanununa ve diğer mevzuata aykırı olarak kiralama süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,


8 - Taşınmazın geçici kabulü yapılıncaya dek başka amaçlar için kullanılmaması,


9 - Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine, haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması şartıyla yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde (300 ay) 25 yıllığına kira ihalesine çıkarılmasına,


B. İhaleye iştirak edecek istekliler;


1 - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Hükümet Meydanı Şemsi Tebrizi Mahallesi 1. Vakıf İşhanı No: 33  Kat: 3 Karatay/Konya adresinde bulunan Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.


2 - İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde 09.30 - 12.00 ile 14.00 - 17.00 saatleri arasında, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin; İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.


4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.


Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.


a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),


b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,


b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,


b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)


c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,


c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,


c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,


d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,


e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)


g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu1 (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra - ilk ilan günü dahil - düzenlenmiş olması gerekmektedir.)


h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere2 ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi3 veya son 15 yıl4 içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi5


İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.


h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi6,


h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,


h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,


İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla,


Bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir7.


ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge8,


i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması9,


j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu10 (Ek:6),


k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz11,


l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),


Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.


Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.


Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 11.10.2018 - 10.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.


1 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


2 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri dâhil tüm giderler sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.


İdare, ihaleyi yapıp - yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.Önerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projeler