07 / 12 / 2022

Konya Büyükşehir'den satılık arsa! 12 milyon TL'ye!

 Konya Büyükşehir'den satılık arsa! 12 milyon TL'ye!

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu'ya bağlı Aşağıpınarbaşı Mahallesi'ndeki arsayı ihale ile toplam muhammen bedel 12 milyon TL olarak satıyor.


Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu İlçesi'ne bağlı Aşağıpınarbaşı Mahallesi'nde yer alan 6 bin 740 metrekare büyüklüğündeki arsayı ihale ile 27 Mart 2018 Salı günü Belediye encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonu’nda satışa sunuyor. 2 Kat Ticaret Sahası imarlı bu arsa için toplam muhammen bedel 12 milyon TL olarak belirlendi. 


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR


Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: Konya Büyükşehir


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.


2 - İhale, 27.03.2018 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.


3 - Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.


4 - İsteklilerin, 27.03.2018 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarflarını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.


5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.


6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:


6.1. Dilekçe,


6.2. Tebligat için adres beyanı,


6.3. Gerçek kişi olması halinde:


6.3.1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),


6.3.2. İmza beyannamesi.


6.4. Tüzel kişi olması halinde:


6.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,


6.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,


6.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,


6.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,


6.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,


6.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,


6.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,


6.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)


7 - Şartnamesi, mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.