Konya Meram'da satılık 2 gayrimenkul! 18 milyon TL'ye!


 Konya Meram'da satılık 2 gayrimenkul! 18 milyon TL'ye!

Kozağaç Mahallesi ile Yenice Mahallesi'ndeki gayrimenkuller Konya Meram Belediyesi tarafından iki ayrı ihale ile satışa sunuluyor...
 

Konya Meram Belediyesi, Kozağaç Mahallesi ile Yenice Mahallesi'ndeki gayrimenkullerini iki ayrı ihale ile toplam muhammen bedel 8 milyon TL  ve toplam muhammen bedel 10 milyon TL olarak satışa sunuyor. 


Yenice Mahallesi'ndeki gayrimenkul için ihale 20 Eylül Çarşamba günü saat 15.30’da, Kozağaç Mahallesi'ndeki taşınmaz için ihale  aynı tarihte saat 16.00’da yapılacak.


İhale - 1 -


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Konya İli Meram Belediyesinden:


Yenice Mahallesi 40301 ada 1 nolu 3.990,83 m² miktarındaki mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, imar planında Ticaret Sahası’na (Yençok:4 E:1.00) isabet eden 8.000.000,00 TL muhammen bedelli 240.000,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 Sayılı İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)


Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.


İhale 20/09/2017 Çarşamba günü saat 15.30’da Hacı İsa Efendi Mahallesi Azerbaycan Caddesi No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.


İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:


İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;


1 - Teklif Mektubu,


2 - Geçici teminat,


3 - Tebligat için adres beyanı,


4 - Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,


5 - Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,


6 - T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),


7 - Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh belgesi,


8 - Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;


a. Noter tasdikli imza sirküleri,


b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


c. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,


d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.


9 - Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi olup,


İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.


TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:


İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 20/09/2017 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekir.


Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.


Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.


Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.


ÖDEME ŞEKLİ:


İhale bedelinin % 30’u ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi ve kesin teminat peşin ödenecek olup, kalan ihale bedeli 12 eşit taksitte ödenecektir.


İlan olunur.
İhale - 2 -
TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Konya İli Meram Belediyesinden:


Kozağaç Mahallesi 27109 ada 2 nolu 15.629,83 m² miktarındaki mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, imar planında Mesken Sahası [(E:1.50 Hmax:Serbest Taks:0.25 (Büyükşehir Meclisi'nin 21.12.2015 tarih ve 1449 sayılı kararı ile imar planında yapı yüksekliği Serbest bırakılmış alanlar için yapı yüksekliği 17 kat ile sınırlandırılmıştır.)]’na isabet eden 10.000.000,00 TL muhammen bedelli 300.000,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 Sayılı İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)


Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.


İhale 20/09/2017 Çarşamba günü saat 16.00’da Hacı İsa Efendi Mahallesi Azerbaycan Caddesi No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.


İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:


İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;


1 - Teklif Mektubu,


2 - Geçici teminat,


3 - Tebligat için adres beyanı,


4 - Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,


5 - Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,


6 - T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),


7 - Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh belgesi,


8 - Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;


a. Noter tasdikli imza sirküleri,


b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


c. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,


d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.


9 - Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi olup,


İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.


TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:


İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 20/09/2017 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekir.


Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.


Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.


Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.


ÖDEME ŞEKLİ:


İhale bedelinin % 30’u ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi ve kesin teminat peşin ödenecek olup, kalan ihale bedeli 12 eşit taksitte ödenecektir.


İlan olunur.


 Konya Meram satılık gayrimenkul , Konya Meram taşınmaz ihaleleri , Konya Meram belediyesi ihale ,

Hemen Teslim 4 proje