Konya Meram'da 12.5 milyon TL'ye satılık arsa!


Konya Meram'da 12.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Meram Belediyesi tarafından Yenice Mahallesi'nde yer alan arsayı ihale ile satışa sunuyor. İhale 2 Mayıs'ta yapılacak.Konya İli Meram Belediyesi'nden Yenice Mahallesi 9 bin 799,74 metrekare miktarındaki mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, imar planında mesken sahası olan gayrimenkul ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 12 milyon 500 bin TL olan belirlenen gayrimenkulün ihalesi 2 Mayıs'ta yapılacak.ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR


Konya İli Meram Belediyesinden:


Yenice Mahallesi 40304 ada 2 nolu 9.799,74 m² miktarındaki mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, imar planında Mesken Sahası (Yençok: 6 Kat E: 1.20 Taks: 0.25)’na isabet eden 12.500.000,00 TL muhammen bedelli 375.000,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)


Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.


İhale 02/05/2018 Çarşamba günü saat 16.15’de Hacı İsa Efendi Mahallesi Azerbaycan Caddesi No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.


İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:


İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;


1- Teklif Mektubu,


2- Geçici teminat,


3- Tebligat için adres beyanı,


4- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,


5- Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,


6- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),


7- Kanuni ikametgâh belgesi,


8- Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;


a. Noter tasdikli imza sirküleri,


b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


c. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,


d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.


9- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,


İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.


TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:


İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 02/05/2018 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekir.


Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de 02/05/2018 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.


Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.


Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.


ÖDEME ŞEKLİ:


İhale bedelinin %40’ı ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan ihale karar damga vergisi, sözleşme damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin, kalan ihale bedeli 6 eşit taksitle ödenecektir.


DİĞER HUSUSLAR:


İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.Konya Meram ihale , Meram satılık arsa , Konya Meram arsa satışı ,