Kayseri Büyükşehir'den satılık 3 arsa! 14.4 milyon TL'ye!

Kayseri Büyükşehir'den satılık 3 arsa! 14.4 milyon TL'ye!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Gültepe Melikgazi'de yer alan 3 arsa ihale ile satışa sunuluyor. İhale 5 Eylül'de yapılacak.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Gültepe Melikgazi'de yer alan 3 adet konut+ticaret arsası ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 14 milyon 400 bin TL olarak belirlenen gayrimenkullerin satış ihalesi 5 Eylül'de gerçekleştirilecek.TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Melikgazi İlçesi Gültepe Mahallesinde bulunan 3 adet Konut + Ticaret alanı arsaları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.


1 - İhale 05/09/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.


2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:


İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:


a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu


b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)


c- Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.


ç- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.


d- Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.


e- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.


3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.


4 - Son müracaat tarihi 05/09/2018 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

 Kayseri BüyükşehirÖnerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura