Kahramanmaraş Onikişubat'ta 6,2 milyon TL'ye satılık taşınmaz!


 Kahramanmaraş Onikişubat'ta 6,2 milyon TL'ye satılık taşınmaz!

Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi 15 Haziran'da yapılacak ihale ile 6 milyon 271 bin 848 TL'ye taşınmaz satıyor....

Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait taşınmaz 6 milyon 271 bin 848 TL'ye satışa sunuldu. Taşınmazın ihalesi 15 Haziran'da gerçekleşecek
Onikişubat Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Kılavuzlu Mahallesi 8348 ada 5 nolu parselde kayıtlı 11.403,36 m2’lik tam taşınmaz 23/05/2017 tarihli ve 2017/456 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

2 - İhale 15 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE günü saat 14:00'de Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

3 - İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 6.271.848,00- TL (Altı Milyon, İkiyüzyetmişbir Bin, Sekizyüzkırksekiz TL.), Geçici Teminat Bedeli 188.160,00- TL (Yüzseksensekiz Bin, Yüzaltmış TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

4 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 250,00 TL (İkiyüzelli TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin İhale günü saat 13:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

• 2017 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

4932/1-1Onikişubat Belediyesi satılık gayrimenkul , Onikişubat Belediyesi taşınmaz ihaleleri , satılık taşınmaz Onikişubat Belediyesi ,