Kahramanmaraş Onikişubat'ta 6,2 milyon TL'ye satılık taşınmaz!


 Kahramanmaraş Onikişubat'ta 6,2 milyon TL'ye satılık taşınmaz!

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi 15 Haziran'da yapılacak ihale ile 6 milyon 271 bin 848 TL'ye taşınmaz satıyor....

Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait taşınmaz 6 milyon 271 bin 848 TL'ye satışa sunuldu. Taşınmazın ihalesi 15 Haziran'da gerçekleşecek
Onikişubat Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Kılavuzlu Mahallesi 8348 ada 5 nolu parselde kayıtlı 11.403,36 m2’lik tam taşınmaz 23/05/2017 tarihli ve 2017/456 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

2 - İhale 15 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE günü saat 14:00'de Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

3 - İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 6.271.848,00- TL (Altı Milyon, İkiyüzyetmişbir Bin, Sekizyüzkırksekiz TL.), Geçici Teminat Bedeli 188.160,00- TL (Yüzseksensekiz Bin, Yüzaltmış TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

4 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 250,00 TL (İkiyüzelli TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin İhale günü saat 13:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

• 2017 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

4932/1-1Onikişubat Belediyesi satılık gayrimenkul , Onikişubat Belediyesi taşınmaz ihaleleri , satılık taşınmaz Onikişubat Belediyesi ,