Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi'nden satılık arsa! 3.6 milyon TL'ye!


Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi'nden satılık arsa! 3.6 milyon TL'ye!

Onikişubat Belediye Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi'ndeki arsayı satışa sunuyor. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 3 milyon 649 bin TL olarak açıklandı.Onikişubat Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi'ndeki arsayı satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 14 Ağustos günü yapılacak.


 


Onikişubat Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu parselde kayıtlı 5613,95 metrekarelik tam taşınmaz ve Karamanlı Mahallesi 8185 ada 3 nolu parselde kayıtlı 907,95 metrekarelik tam taşınmaz birlikte 17/07/2018 tarihli ve 2018/728 ve 2018/729 sayılı Belediye Encümen kararlarına istinaden satılacaktır.


2 - İhale 14 AĞUSTOS 2018 SALI günü saat 14:00'da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No:18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca ''Kapalı Teklif Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.


3 - İhale ile satılacak olan Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu parselde kayıtlı 5613,95 metrekarelik tam taşınmazın muhammen bedeli 3.649.067,50 TL ve Karamanlı Mahallesi 8185 ada 3 nolu parselde kayıtlı 907,95 m2'lik tam taşınmazın muhammen bedeli 1.588.912,50 TL olup Toplam Muhammen Bedeli 5.237.980,00 TL (Beş milyon iki yüz otuz yedi bin dokuz yüz seksen TL) Geçici Teminat Bedeli 157.150,00-TL (Yüz elli yedi bin yüz elli TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır. Satış toplam muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.


4 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 250,00 TL (İki yüz elli TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.


5 - İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 14 Ağustos 2018 Salı günü saat 12:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;


• 2018 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)


• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)


• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)


• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)


• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)


• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)


• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)


• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)


• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,


• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,


• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,


• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,


7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İlgililere ilanen duyurulur.Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi ihale , Kahramanmaraş satılık arsa , Kahramanmaraş arsa ihalesi ,