Kahramanmaraş'ta satılık 2 arsa! 27.5 milyon TL'ye!


 Kahramanmaraş'ta satılık 2 arsa! 27.5 milyon TL'ye!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Şeyhadil ve Onikişubat Ilıca'daki 2 arsayı ihale usulü ile toplam muhammen bedeli 27 milyon 587 bin 56 lira olarak satışa sunuyor..Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Dulkadiroğlu Şeyhadil ve Onikişubat Ilıca'daki 2 arsa 5 Aralık'ta ve 5 Aralık'ta ihale usulü ile satışa sunuluyor. Arsaların toplam muhammen bedeli 27 milyon 587 bin 56 lira olarak belirlendi.

 

ARSALAR SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 Kahramanmaraş


1 - Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saatlerde İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.


2 - İhale ile ilgili şartnameler 100,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.


3 - İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tablodaki belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı Şubesindeki bulunan TR 980001500158007292361081 iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir.


4 - Satışı yapılacak olan Şeyhadil Mahallesi 420 ada 12 parselde kayıtlı taşınmazın ihale bedelinin % 50’si peşin, geriye kalanı 5 eşit taksit olarak ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen taksitlere günlük gecikme zammı uygulanacak ve 2 taksit üst üste ödenmediği takdirse ise ihale kararı iptal edilecektir.


5 - Satışı yapılacak olan Ilıca Mahallesi 280 ada 6 parselde kayıtlı taşınmazın ihale bedelinin % 25’i peşin, geriye kalanı 10 eşit taksit olarak ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen taksitlere günlük gecikme zammı uygulanacak ve 2 taksit üst üste ödenmediği takdirse ise ihale kararı iptal edilecektir.


6 - Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesi 280 ada 6 parselde kayıtlı taşınmaz, 29 yıllığına 10 lt/sn termal su garantili satılacak olup termal su kullanımı ile ilgili detaylar ihale şartnamesinde belirtilecektir.


7 - İhale ile satışı yapılacak olan taşınmazların imar plan durumları yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, bu doğrultuda ihaleye katılacaklar taşınmazların her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.


8 - İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


9 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk parası

b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları


10 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

a. İkametgâh belgesi,

b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;

c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;

d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;

f. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;

g. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

h. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;

i. İhalesi 35 (a) göre yapılan taşınmazların teklif mektuplarının imzalı bir şekilde olması gerekir.


11 - İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:

Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-e-f-g-h-i) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.


12 - Kapalı teklif usulü yapılan ihale dosyaları ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümenine verilecektir.


13 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.Kahramanmaraş satılık arsa , Kahramanmaraş Onikişubat satılık arsa fiyatları , Kahramanmaraş arsa ihaleleri ,