20 / 07 / 2024

İzmit Belediyesi'nden satılık 93 konut! 30.3 milyon TL'ye!

İzmit Belediyesi'nden satılık 93 konut! 30.3 milyon TL'ye!

İzmit Belediyesi Yenidoğan'da bulunan 93 konutu ihale ile satışa sunuyor. Konut ihalesi 29 Ağustos'ta yapılacak.


İzmit Belediye Başkanlığı tarafından Yenidoğan'da yer alan üç mesken nitelikli gayrimenkul ihale ile satılıyor. Satışa sunulan toplam 93 adet bağımsız bölüm için toplam muhammen bedel, 30 milyon 327 bin 857 TL olarak belirlendi. Satış ihalesi 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


İzmit Belediye Başkanlığından:


Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satılacaktır.
1 - Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait natamam taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih, saat ve usul ile Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No: 9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır.


2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 28.08.2018 Salı günü saat: 16.00'ya kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.


GERÇEK KİŞİLERİN;


a- Geçici teminat makbuzu. (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları)


b- İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi


c- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.


d- Noter tasdikli imza beyannamesi.


e- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.


TÜZEL KİŞİLERİN;


a- Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.


b- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)


c- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.


d- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2018 yılına ait)


e- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.


f- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.


g- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.


3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.


4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir.