15 / 07 / 2024

İzmit Belediyesi'nden satılık 2 arsa! 7.2 milyon TL'ye!

 İzmit Belediyesi'nden satılık 2 arsa! 7.2 milyon TL'ye!

Mülkiyeti İzmit Belediye Başkanlığı'na ait olan 2 adet arsa vasıflı gayrimenkul 24 Ocak 2018 tarihinde satışa çıkarılıyor..


İzmit Belediye Başkanlığı'nın satışa çıkardığı arsalar; Durhasan ve Çayırköy Mahalleleri'nde yer alıyor. Satışa konu olan arsalar için ihale tarihi 24 Ocak 2018 olarak belirlendi.


 İzmit Belediyesi


 "1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 2 adet taşınmazın satış ihalesi , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.   


2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 23.01.2018 Salı günü saat : 16.00'ya kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.   


GERÇEK KİŞİLERİN ; 

a- Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları) 


b- İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi 


c- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri. 


d- Noter tasdikli imza beyannamesi. 


e- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.   


TÜZEL KİŞİLERİN ; 

a- Tüzel Kişilğin Noter tasdikli imza sirküleri. 


b- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli) 


c- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı. 


d- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2018 yılına ait) 


e- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz. 


f- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 


g- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. 


3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir. 

4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 


5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur."