20 / 07 / 2024

İzmit Gündoğdu'da satılık arsa! 8 milyon TL'ye!

İzmit Gündoğdu'da satılık arsa! 8 milyon TL'ye!

İzmit Belediyesi Gündoğdu İlçesi'ne bağlı Yeşilova Mahallesi'ndeki arsasını ihale satışa sunuyor. Arsanın ihalesi 16 Mayıs'ta yapılacak...


İzmit Belediye Başkanlığı tarafından Gündoğdu İlçesi'ne bağlı Yeşilova Mahallesi'nde yer alan betonarme akaryakıt ve LPG satış istasyonu ve arsası ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 8 milyon TL olarak belirlenen arsanın ihalesi 16 Mayıs'ta yapılacak.
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


İzmit Belediye Başkanlığından:


Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49 ve 50 maddeleri doğrultusunda Pazarlık Usulü ile satılacaktır.


İzmit Gündoğdu


1 - Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 1 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. ve 50. maddeleri uyarınca pazarlık usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No: 9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.


2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 16.05.2018 Çarşamba günü saat: 10.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.


GERÇEK KİŞİLERİN;


a) Geçici teminat makbuzu. (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)


b) İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi


c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.


d) Noter tasdikli imza beyannamesi.


e) Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.


TÜZEL KİŞİLERİN;


a) Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.


b) Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)


c) Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.


d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2018 yılına ait)


e) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.


f) Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.


g) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.


3 - İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.


4 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


5 - İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir.