Fatih'te icradan satılık otel! 24.1 milyon TL'ye!


Fatih'te icradan satılık otel! 24.1 milyon TL'ye!

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mesihpaşa Mahallesi, Koska mevkinde yer alan otel vasıflı gayrimenkul icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan otel için 24 milyon 140 TL bedel isteniyor.İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mesihpaşa Mahallesi, Koska mevkinde yer alan otel vasıflı gayrimenkul için 24 milyon 140 TL bedel isteniyor. Satışa konu olan otelin birinci satış günü 21 Aralık 2018 olarak belirlendi.TAPU KAYDI: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mesihpaşa Mahallesi Koska mevki 763 ada 40 parsel sayılı 84,00 m2 miktarlı kagir otel vasıflı taşınmaz. 


İMAR DURUMU: Dava dosyası ve satış dosyası içeriğinde bulunan Fatih Belediye Başkanlığı 07/06/2018 tarih ve 111531 sayılı yazısında; Fatih ilçesi Mesihpaşa Mahallesi 763 ada 40 parsel sayılı yer İstanbul IV numaralı, İstanbul I numaralı yenileme alanları, İstanbul II numaralı yenileme alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04/10/2012 tarihinde onaylanan Fatih ilçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi Kentsel Arkeolojik 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında 3.derece koruma bölgesinde, 2. Derece ticaret (T2) alanında kalmakta olup H=15,50 m. irtifa almaktadır. Plan gereği 39 ve 40 parsellerin tevhit şartı bulunmakta olduğu bildirilmiştir.


Kıymeti: 24.150,000,00


SATIŞ ŞARTLARI : 

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 21/12/2018 CUMA GÜNÜ saat 10,00.’dan - 10,10’ e kadar, İstanbul 6.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu B.2 Blok 3 kat- ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 18/01/2019 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.

Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 18/01/2019 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032561) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/24 SATIŞ Dosya numarasının Belirtilerek memurluğumuzun internet emanet hesap numarası TR020001500158007306590478nolu hesabımıza yatırılması gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.

Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,

AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.

Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 31/10/2018Fatih icradan satılık otel , Fatih satılık otel , Fatih satılık otel 2018 ,