Malatya Yeşilyurt'ta icradan satılık fabrika! 3.4 milyon TL'ye!


 Malatya Yeşilyurt'ta icradan satılık fabrika! 3.4 milyon TL'ye!

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Fatih Mahallesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul icradan satılıyor..Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Fatih Mahallesi'nde yer alan fabrika 3 milyon 487 bin 830 TL bedel ile icradan satılıyor. 


1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Fatih Mahallesi, 143 ada, 12 nolu parselde kayıtlı ve 7.630,00 m² alanlı arsa üzerinde bulunan "Kayısı İşletme Fabrikası ve Arsası" ana taşınmaz nitelikli, tamamı "İlbaylar Tarım Gıda Ürünleri Nak.Turz.İnş.Faz.San. ve Tic. Ltd. Şti." adına kayıtlı taşınmaz.Taşınmazın yakın çevresinde, 1. OSB Müdürlüğü,Kosgeb Malatya Müdürlüğü, 2. OSB Müdürlüğü bulunmaktadır.Taşınmazın bulunduğu bölge merkeze yakın (12 km) konumda olup, planlı yapılaşmaya sahip bölgenin (yol,su,elektrik,doğalgaz, kanalizasyon)altyapısı tamamlanmıştır.Bölgede caddelerde fabrika,tesis fonksiyonlu yapılaşmaların olduğu orta gelir seviyesine hitap eden Sanayi Bölgesi Merkezidir. 


Taşınmazın toplu taşma araçları ile ulaşımı kolaydır. Ana taşınmazın etrafı beton duvar ile çevrilidir. Tesis kapalı olduğundan dışanrıdan görülmüştür. İki adert demir sürgülü servis kapısı vardır. Girişte 45 m2 alanlı güvenlik kulubesi bulunmaktadır. parselin doğu ve batı cephelerinde toplam 835,20 M2 alanlı depo hacimleri bulunmaktadır. Dosyadamevcut yapı ruhsatında ve yapı kulllanım izin belgesinde fabrika alanı 3465,00 M2 olarak belirtilmiş olup yerinde toplam tesis alanı 4226,90 M2 alana sahiptir. Ön cephedeki yönetim bölümü dış cephesi BTB cam mozaik ve kiremit kaplıdır. Tesis alanının dış cephesi ise sıvalı boyalıdır. ısınma soba ile sağlanmaktadır. Elektrik ve suyu mevcuttur. Belediyenin alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Tespit konusu bina betonarme karkas yapı özelliğindedir.


Kıymeti : 3.487.830,00 TL

1. Satış Günü : 15/05/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 11/06/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Malatya Adliyesi Ek Binası Malatya İcra Müdürlüğü(Halfettin mah.Koru sok.No:8/A Battalgazi/Malatya)


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- 15/04/2000 Tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine tabi, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi dahilinde bulunan Malatya ili Yeşilyurt ilçesi, Fatih mahallesi, 143 ada, 12 parsel, kayıtlı taşınmazın""Taşınmazın İcra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde 1. Organize Sanayi Bölgesinden uygunluk görüşü alınması zorunludur"" şerhi gereği icra satışları dahil 3. Kişilere devrinde Malatya 1. organize sanayi bölgesinden uygunluk şartı aranacak olup arsanın 4562 sayılı OSB kanunu uygulama yönetmeliğinin; 109. Madde 5 nolu bendinde "OSB'ce teminat gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde;Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB'nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satışı yapılabilir. Satış ilanında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir."maddesi gereği Malatya 1. OSB Kuruluş Protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılacaktır. OSB'de yer alacak katılımcıların sektör grupları: Gıda, Tekstil, Makina ve Yedek Parça, Doğrama, Plastik ve diğerleri. Arsa 4562 sayılı Kanunstatüsünde olup, Yönetmeliğin 101. Maddesinde karma organize sanayi bölgelerinde katılımcıların kuramayacakları tesisler, 102. maddede OSB'de arsa tahsisi için kurulacak tesislerde aranan şartlar belirtilmiştir. Organize Bölgeleri Yönetmeliğinin 101. maddesinde belirtilen kurulamayacak tesisler;"a) Karma ve ihtisas OSB'lerde;1) Rafineriler, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,1.a) Ham petrol rafinerileri,1.b) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler, 1.c) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,2) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler, 3) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,4) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,5) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,6) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,7) Çevre ve Orman Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.b) Karma OSB'lerde;1)Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği ve dolumunun yapıldığı tesisler,2) Petrokimya kompleksleri,3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,4) Entegre şeker fabrikaları,5) Klor-alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,6) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,7) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,8) Selüloz ve selüloit üretim yapan tesisler,9) OSB'nin kanal deşarj standardına uygun atıksu arıtma tesisi kuran tesisler hariç olmak üzere; kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler,10) Ham deri işleme, padok ve hayvan kesimi yapılan tesisler,11) Maya ve tuz üretim tesisleri,12) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.OSB, yukarıda belirtilen tesislerin dışında, OSB'de kurulu tesislerin sektör yapısını ve OSB altyapı tesislerine etkilerini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesisler için üniversite ve benzeri kuruluşlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir."OSB Yönetmeliğinin 101 ve 102. Maddelerinde belirtilen şartlar gereği katılımcıların uygunluk şartı aranacak,OSB yönetmeliği 101. Madde de belirtilen kurulamayacak tesisler haricinde firma ve şahıslara satışının yapılmasında sakınca bulunmadığı Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından yazılan yazı ile müdürlüğümüze bildirilmiştir. İhaleye katılacaklardaMalatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nce hazırlanacak "UYGUNLUK YAZISI" istenecek olup uygunluk yazısı ibraz etmeyen alıcılar ihaleye katılamayacaklardır. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 101 ve 102. maddeleri gereği katılımcıların uygunluk niteliklerine uymaları gerekmekte olup; aksi halde OSB Kanununun 18. Maddasi ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin 109. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca bu husustaki yasalara aykırılığın mahkemece tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun. Tahsis veya satış tarihindeki bedeliyle geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satış yapılabilecektir. İpotek alacaklısı banka yönünden ise; OSB Yönetmeliği 109.madde 6. Bendinde "Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde kredi alacaklısı kuruluş satın aldığı taşınmazı sadece OSB'nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere engeç 2 yıl içerisinde satması veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermesi zorunludur." denilmekte olup; bu şartlar dahilinde ipotek alacaklısı bankanın ihaleye girmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/12932 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/03/2018Önerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projelerMalatya Yeşilyurt icralık fabrika , Malatya Yeşilyurt icralık taşınmazlar ,