Fatih'te 1.1 milyon TL'ye icradan satılık bahçeli ev!


Fatih'te 1.1 milyon TL'ye icradan satılık bahçeli ev!

T.C. İstanbul 10. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Fatih ilçesi Beyazıt semtinde bulunan bahçeli kagir evi 1 milyon 100 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 20 Aralık 2012 Salı günü 14:00-14:10 saatleri arasında gerçekleştirilecekFatih'e havadan bakmak için tıklayın!

Verilen ilan şöyle;

T.C. İSTANBUL 10. (TAŞINMAZ SATIŞ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Dosya No: 2010/22 İzale-i Şüyu Örnek No: 27

Ortaklığın giderilmesine ilişkin, aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış gün ve saati ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen; istanbul ili, Fatih İlçesi, Beyazıt Semti, M.Kemalettin (eski; Tavşantaşı Man.) Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Büyük Haydar Efendi Sokak'ta kain, 110 pafta, 682 ada, 13 parsel sayılı, 110,00 m2. miktarlı, 22 kapı numaralı taşınmazın tamamı, İstanbul 10.icra Müdürlüğü'nde izale-i Şüyu ve açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

1-İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere Manen tebliğ olunur.

2- İMAR DURUMU: Fatih Bel. Bşk. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 16.01.2009 tarih ve 507 sayılı yazısına göre; 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada (Eminönü-Fatih) Koruma Amaçlı Nazım imar planının uygun bulunduğuna ilişkin istanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.01.2005 tarih ve 399 sayılı kararı, ilgi (a) mahkeme kararı ile usul yönünden iptal edilmiş, ilgi (b) Koruma Kurulu kararı ile de ilgi (a) iptal kararının uygulanmasına karar verildiği,

26.03.2008 tarih ve 2015 sayılj istanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile de "26.01.2005 tarih ile 403 sayılı kararla uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli Eminönü Koruma Amaçlı Uygulama imar planının ilke, esas, plan notları ve şu ana kadar yapılmış olan tadilatlarıyla beraber Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma şartları olarak kabulüne" karar verildiği,

Eminönü, Mimar Kemalettin Mahallesi, 682 ada, 13 parsel sayılı yerin 26.03.2008'tarih, 2015 sayılı Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak kabul edilen 1/1000 ölçekli Eminönü Koruma Amaçlı Uygulama imar planında, Kentsel ve Tarihi Sit Alanında, 3.Derece Koruma Bölgesi'nde, Konut Alanında kalmakta olup, H=12.50 mt. irtifa aldığı belirtilmektedir. '

3-TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU ve EVSAFI: Satışa konu taşınmaz; istanbul ili, Fatih ilçesi, Beyazıt Semti, M.Kemalettin (eski; Tavşantaşı Mah.) Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Büyük Haydar Efendi Sokak'ta kain, 110 pafta, 682 ada, 13 parsel sayılı, 110,00 m2. miktarlı, kayden; bahçeli kagir ev vasıflı taşınmazın, mahallen; eski: 26, yeni: 22 kapı numaralı 6 katlı kargir işhanının tamamıdır. Parsel üzerinde; bodrum kat+zemin kat+4 normal katlı, betonarme karkas sistemde bitişik nizamda üçüncü sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilmiş, elektrik ve su tesisatı bulunan, çatısı ahşap oturtma çatı üzeri kiremit kaplı, dış cephesi renkli dış cephe badanalı, arka cephesinde bahçesi bulunan, işyeri olarak kullanılan takribi 34 yılı geçkin kargir bina yer almaktadır. Katlarının brüt alanı takribi 87,50'şer m2. olan yapının zemin katında 22/A kapı numarası alan cephesi alüminyum doğrama camekanlı, zemini ahşap laminant kaplı, tavanı spot aydınlatmalı, arka balkon yanında wc'li, bodrum katı içten irtibatlı depo olarak kullanılan Sponsor Collection istimalinde konfeksiyon satış dükkanı, normal katlarında ön ve arka cephede birer oda olmak üzere her katta iki işyeri yer almakta, normal katların sokak cephesindeki pencereleri alüminyum doğrama camekanlı, her katta vvc'leri mevcut, arka bahçe cephesinde balkonları (kısmen kapatılmış) bulunmakta, normal kat zeminleri dökme mozaik döşemeli, kat merdivenleri mozaik basamaklı, ruhsatsız ve cins tashihi yapılmamış yapının toplam inşaat alanı takribi 525,00 m2. kadardır.

4-TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: Taşınmazın tamamına 1.100.000,00-TL kıymet takdir edilmiştir.

5- SATIŞ ŞARTLARI: Yukarıda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazın;

1. Satışı: 20/12/2011 günü; Saat:14.00'ten 14.10'a kadar İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla,

2. Satış: 30/12/2011 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

a- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sırada bulunan alacaklıların, alacağının, (muhammen bedelin % 20'siyle sınırlı olarak) % 20'si nispetinde pey akçesi (nakit memleket parası) veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.

b- Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli nakden icra veznesine yatırılır (md. 134/4), Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ile Katma Değer Vergisi (150 M2'ye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda % 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir), tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafında ödenir. Birikmiş emlak vergisi, tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden müşteriye iade edilir.

c- İhaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldığını kabul ettiği. Satılacak taşınmazın tapu kaydında varsa; taşınmazın bütünleyici parçalarının (MK..md. 684, 862), taşınmazın eklentilerinin (MY.Md.686, 862), hukuki semerelerinin (MK..md. 879), Taşınmazın birleştirilmesi durumunun (MK. Md. 859), İİK. 128. md. göre Taşınmaz mükellefiyetlerinin (intifa hakkı MK. m. 794, oturma hakkı MK. m. 823, üst hakkı MK. m. 834, kaynak hakkı MK. m. 837, irtifak hakları MK. m. 838, Kaydi hayatla ölünceye kadar bakma akdi BK. m. 507)... mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir.

d- Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacağa mahsuben satışta İİK. 140, 151, 268. md. emredici hükmüne rağmen sıra cetveli, düzenlenmemekte olduğundan; Taşınmaz üzerinde haciz, ipotek, satış vaadi vesair hakları olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satış tarihinden itibaren yedi gün içinde İİK. Md. 100, 151 ve 268, 4792 sayılı S.S. Kurumu K. Md. 21, 1479 sayılı Bağ-Kur K. Yasası md. 17, 3065 sayılı Katma D.V. Kanunun 55, Amme Alacağının Tahsili Hakkındaki Kanunu md. 21, MK. 766, 789, 777/2, 796/1 İİK. 83/C-2, 100, 142/1, 151, maddelerine göre sıra ve alacağın aslına yönelik şikayet ve itiraz dava haklarını kullanmaları ve icra dosyasına dava açtıklarına dair derkenar ibraz etmeleri gerekir.

e- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

f- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca satış bedelini yatırması için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

g- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

h- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/22 İz. Şu. dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

*(ic.if.K.126) *(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * Yönetmelik Örnek No: 27 (Basın: 71053-www.bik.gov.tr)

İlan için tıklayın!