02 / 10 / 2022

Fatih'te icradan satılık iş hanı! 58 milyon TL'ye!

Fatih'te icradan satılık iş hanı! 58 milyon TL'ye!

İstanbul İli, Fatih İlçesi Mahmutpaşa Mahallesi, Şerefefendi Alibaba Türbesi mevkiinde yer alan kargir iş hanı vasfındaki gayrimenkul 58 milyon 114 bin TL bedel ile icradan satışa sunuldu.


İstanbul İli, Fatih İlçesi Mahmutpaşa Mahallesi, Şerefefendi Alibaba Türbesi mevkiinde yer alan kargir iş hanı vasfındaki gayrimenkul satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 58 milyon 114 bin TL bedel isteniyor. 


TAPU KAYDI: İstanbul İli, Fatih İlçesi Mahmutpaşa Mahallesi , Şerefefendi Alibaba Türbesi mevkii ,298 ada 25 parsel sayılı 296,50 m2 alanlı altında 4 dükkanı olan kargir iş hanı bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.


İMAR DURUMU: Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; Fatih Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik Müdürlüğünün yazısında Fatih ilçesi Molla Fenari Mahallesi 298 ada 25 parsel sayılı yerin İstanbul IV numaralı yenileme alanları İstanbul 1 Numaraları Yenileme alanları, II numaralı Yenileme alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04/ 10 / 2012 tarihinde Fatih İlçesi Kentsel tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit alanı 1/ 1000 ölçekli Koruma amaçlı Uygulama İmar planında 1. Planında 1. Derece Koruma Bölgesinde Geleneksel Ticaret alanındakalmakta olup H=9,50 m. İrtifa aldığı bildirilmiştir. İmar işlemi dosyasında yapılan incelemede 20.10.93 tarihli yapı ruhsatı ve bu ruhsata esas 13/10/1993 tarih 93/ 5750 sayılı onaylı projenin bulunduğu tespit edilmiştir.


GAYRİMENKULÜN KIYMETİ: 58.114,000,00 TL


SATIŞ GÜNÜ: 

1. Satış günü 02/ 07/ 2018 PAZARTESİ GÜNÜ saat 13.00’dan -13.05’ a kadar,

2. Satış günü 01/08/2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ saat 13.00’dan -13.05’ a kadar,


SATIŞ ŞARTLARI : İhale açık artırma sureti ile yapılır. Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 02/ 07/ 2018 PAZARTESİ GÜNÜ saat 13.00’dan -13.05’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında 4. Sulh Hukuk Mahkemesi B2 -332 Duruşma Salonu Çağlayan / İstanbul. Adresinde yapılacak olup, 1. İhale günü tahmin edilen kıymetin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 01/08/2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ aynı yer ve aynı saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir.


Şu kadar ki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50 sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 01/08/2018 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olmaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e- satış portalı üzerinden Satış memurluğumuz birim kodu olarak ( Birim Kodu: 1004764) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2017/4 Satış Dosya numarasının belirtilmesi gerekmektedir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (İİK.MD.124/3) Elektronik ortamda teklif verecek gerçek ve tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.


Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir.Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verebilir. % 18 KDV %0 5.69 D.V , %0 20 Tapu Alın Harcı, gayrimenkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masraf dair iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.


4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartmane, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.


6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayacakları,

Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılımları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.04/05/2018Önerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projeler