Denizli'de 9.3 milyon TL'ye 4 gayrimenkul satılıyor!


Denizli'de 9.3 milyon TL'ye 4 gayrimenkul satılıyor!

Denizli İli, Bozburun İlçesi'nde bulunan 4 gayrimenkul, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 9 milyon 398 bin 475 TL bedelle, 19 Ağustos günü açık artırmayla ihale edilecek.TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ


Sıra No: 1

Mahalle/Sk.: Kayaköy (Bozburun)

Ada: 942

Parsel: 6

M²: 5.896,00

Cinsi İmar Durumu: Sanayi 

Muhammen Bedel: 2.063.600,00.-TL

İhale Gün ve Saati: 19/08/2015 14.00


2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ


Sıra No: 2

Mahalle/Sk.: Kayaköy (Bozburun)

Ada: 555

Parsel: 3 

M²: 7.040,00

Cinsi İmar Durumu: Ticaret 

Muhammen Bedel: 2.816.000,00.-TL

İhale Gün ve Saati: 19/08/2015 14.20


3 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ


Sıra No: 3

Mahalle/Sk.: Kayaköy (Bozburun)

Ada: 7694

Parsel: 1 

M²: 8.685,00

Cinsi İmar Durumu: Küçük Sanayi 

Muhammen Bedel: 1.954.125,00.-TL

İhale Gün ve Saati: 19/08/2015 14.40


4 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ


Sıra No: 4

Mahalle/Sk.: Kayaköy (Bozburun)

Ada: 6431

Parsel: 1 

M²: 11.236,00

Cinsi İmar Durumu: Ticaret

Muhammen Bedel: 2.564.750,00.-TL

İhale Gün ve Saati: 19/08/2015 15.00Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Yasanın 35(a) maddesi uyarınca kapalı teklif suretiyle satılacaktır. İhale konusu taşınmazlar ile ilgili bilgiler, muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiş olup, ihalesi hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Belediye Hizmet Binası, beşinci kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.


İhaleye katılım

A) Gerçek Kişiler;

1 - Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

2 - T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

4 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

5 - Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,

B) Tüzel Kişiler;

1 - Tebligat için adres beyanı.

2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

6 - Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,

C) Ortak girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş ortaklığı beyannamesi ile belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şefliğinden sıra kayıt numarası alarak Büyükşehir Belediye Encümeni'ne müracaatları ile olacaktır.

Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu duyuru kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.Denizli satılık gayrimenkul , 2015 denizli satılık , satılık gayrimenkul denizli , denizli gayrimenkul fiyatları ,

Hemen Teslim 4 proje