29 / 05 / 2024

Denizli Büyükşehir'den satılık arsa! 312.2 milyon TL'ye!

 Denizli Büyükşehir'den satılık arsa! 312.2 milyon TL'ye!

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Merkezefendi İlçesi Çakmak Mahallesi sınırları içindeki arsa ihale ile satışa sunuluyor..


Denizli Büyükşehir Belediyesi, Merkezefendi İlçesi Çakmak Mahallesi sınırları içinde yer alan toplam 446 bin 25,00 metrekare büyüklüğündeki gayrimenkul ihale ile toplam muhammen bedeli 312 milyon 217 bin 500 TL olarak  11 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 14.30’da satılıyor. 


İhale, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacak.  


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Madde-1  Denizli İli Merkezefendi İlçesi Çakmak Mahallesi hudutları dâhilinde kalan ve mülkiyeti Belediyemize ait toplam 446.025,00 m² den ibaret 654 ada 1 parsel numaralı 1 adet taşınmazın mülkiyeti ihale ile satılacaktır.


Madde 1. İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.


Madde 2. İhale, 11.04.2018 Çarşamba günü saat 14.30’da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No: 2 Kat: 1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.


Madde 3. Muhammen bedel, 312.217.500,00-TL olup, geçici teminat tutarı 9.366.525,00 -TL dir.


Madde 4. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No: 2 Kat: 5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz temin edilebilir.


Madde 5. İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14.00’e kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.


Madde 6. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:


A. Gerçek Kişiler;


a. Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi


b. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti


c. Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi


d. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu


e. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu


f. Yer görme belgesi (ortak alınması halinde ortaklarca imzalanacaktır.)


g. Şartname alındı makbuzu


h. Onaylı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (ortak alınması halinde ortaklarca imzalanacaktır.)


i. Vekâleten katılımda ise, ek olarak; Noter tasdikli vekaletname aslı, vekaletname verenin noter tasdikli imza beyannamesi aslı, vekilin noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve vekilin nüfus cüzdanı fotokopisi


B. Tüzel Kişiler;


a. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri


b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, 2017 yılında alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı


c. Ticari sicil gazetesi (Aslı görülerek fotokopisi dosyasına konulacaktır.)


d. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu


e. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu


f. Yer görme belgesi (ortak alınması halinde ortaklarca imzalanacaktır)


g. Şartname alındı makbuzu (Aslı)


h. Vekaleten katılımda ise, ek olarak; Noter tasdikli vekaletname aslı, vekilin noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve vekilin nüfus cüzdanı fotokopisi


C. Ortak girişimler;


Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş ortaklığı beyannamesi,


Madde 7. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.


Madde 8. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


Madde 9. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Madde 10. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


 Denizli Büyükşehir