Bakırköy'de icradan satılık gayrimenkul! 3.6 milyon TL'ye!


Bakırköy'de icradan satılık gayrimenkul! 3.6 milyon TL'ye!

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şevketiye Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul 3 milyon 650 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Söz konusu gayrimenkul için ilk ihale tarihi 6 Eylül 2018 olarak belirlendi.İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şevketiye Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 3 milyon 650 bin TL bedel isteniyor. 


Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şevketiye Mah. 346 Ada, 46 Parsel, 1.139,50 metrekare Yüzölçümlü, 60/600 Arsa paylı, 1.Bodrum kat, 3 Nolu bağımsız bölüm, Pansiyon Dairesi nitelikle taşınmaz.


Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 17/10/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz; Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi, İstanbul Caddesinde, tapunun 346 ada, 46 parsel numarasında kayıtlı ve İstanbul Caddesinden 22 dış kapı numarası alan 1.139,50m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli kargir Yalı Apartmanında 60/600 arsa paylı 1.bodrum kat (3) bağımsız bölüm, (2) kapı numaralı nolu Pansiyon Dairesi vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.2 bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 45 yılı geçkin ömre sahip, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut, tasdikli projesine göre 2.bodrum katında 1 bağımsız bölüm numaralı sıhhi banyo, 1.bodrum kat ve zemin katında ikişer daire, normal katlarında üçer daire olmak üzere on dört bağımsız bölümlü ana binanın 1.bodrum katında, binaya yoldan bakışa göre sağ yan cephede yer alan 3 bağımsız bölüm, 2 kapı numaralı daire, tasdikli projesine göre antre, istirahat salonu, ofis, hol, pansiyon dairesi servis odası, WC, banyo, üç tanesi tek kişilik, bir tanesi çift kişilik yatak odasından ibaret, mahallinde; girişte antre üzerinde güney cephesinde teras kullanımlı salon, yan bahçe cephesinde mutfak, antreden geçilen hol üzerinde üç yatak odası, banyo, WC mahallerinden ibaret, 200m2 alana sahip, seramik ve parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile modüler mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, daire pencereleri PVC ve ısıcamlı, panjurlu, çelik giriş kaplı, elektrik, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatları mevcuttur.Taşınmaz alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören konut alanında yer almakta olup salon cephesinden Marmara Denizine hakim manzaraya sahiptir."denilmektedir.Kıymeti : 3.650.000,00 TL

1. Satış Günü : 06/09/2018 günü 10:40 - 10:50 arası

2. Satış Günü : 02/10/2018 günü 10:40 - 10:50 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu


SATIŞ ŞARTLARI : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/713 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/06/2018Önerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projelerBakırköy icradan satılık gayrimenkul , Bakırköy satılık gayrimenkul , Bakırköy gayrimenkul ihalesi ,