Ataköy Konakları'nda icradan satılık daire! 6 milyon TL'ye!


Ataköy Konakları'nda icradan satılık daire! 6 milyon TL'ye!

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesi'nde yer alan Ataköy Konakları'ndaki daire 6 milyon TL bedel ile icradan satışa sunuldu.İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesi'nde yer alan Ataköy Konakları'ndaki daire satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 6 milyon TL bedel isteniyor. 


Tapu Kaydı: İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Zeytinlik Mah. 59 Ada, 61 Parsel, 151.482,00 m² yüzölçümlü, 9. Blok, C6-A Giriş, 2. Kat, 6 Nolu bağımsız bölüm kargir apartman mesken nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.


Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi 2018/141 Esas, 04/06/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz Bakırköy İlçesi, Ataköy 2-5-6 (tapuda Zeytinlik) MahalIesi, 59 ada, 61 parselde yer alan Ataköy Konakları 9.blok C6-A girişi,1/M3 kapı numaralı blokun 2. katında bulunan 6 numaralı dairesidir. Dairenin doğu, batı, güney olmak üzere 3 cepheli olduğu, salon, mutfak ve balkonun blok girişine, iki odanın yan cepheye diğer 2 odanın arka bahçeye baktığı tespit edilmiştir. Keşif sonrasında tapu Müdürlüğü arşivinde dairenin tasdikli projesinin incelenmiş olup, 6 numaralı dairenin antre, salon, mutfak, Banyo-wc, wc biri ebeveyn banyo ve soyunma odalı olmak üzere 4 oda, hol, koridor, 2 balkondan oluştuğu, 171,67 m²; net kullanım alanlı, 3 cepheli olduğu tespit edilmiştir.


Kıymeti : 6.000.000,00 TL

1. Satış Günü : 15/10/2018 günü 10:50 - 11:00 arası

2. Satış Günü : 14/11/2018 günü 10:50 - 11:00 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu


SATIŞ ŞARTLARI : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1081 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/08/2018Önerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleriAtaköy Konakları icradan satılık daire , Ataköy Konakları satılık daire , Ataköy Konakları ihale ,