Zeytinburnu'nda icradan satılık gayrimenkul 5.5 milyon TL'ye!


Zeytinburnu'nda icradan satılık gayrimenkul 5.5 milyon TL'ye!

İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi'nde bulunan 3 depo Bakırköy 18.İcra Dairesi tarafından 12 Ekim 2015 günü saat 09:30 ile 09:40 arasında açık artırma usulüyle ihale edilecek.İstanbul Zeytinburnu'nda yer alan gayrimenkul 5 milyon 500 bin TL bedelle Bakırköy 18.İcra Dairesi tarafından satışa çıkacak1 NO'LU TAŞINMAZIN 

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 05/11/2014 tarihli bilirkişi raporuna göre " Söz konusu taşınmaz tapu kayıtlarından İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mah. 3244 ada, 2 parsel sayıda kain ve Seyitnizam Mah. Ambarlar 3. Yol Sok. No:80 adresinde bulunmakta olup, takriben 115m2 alanlı, bitişik halde 3 ayrı depo niteliğinde betonarme kargir tek katlı binanın bulunduğu, binaların münferit halde ve birbirine ara duvarlardan geçiş yapılarak kullanıldığı ve bina içerisinde kullanım amacına göre takriben 50 m2 alanlı büro olarak kullanılmık üzere asma kat alanının tesis edildiği, depo niteliğindeki iş yerlerinin ön ve arka cepheli olduğu arka cephesindeki kamyonlara mal indirme-bindirme yapıldığı, demir doğrama sürgülü giriş kapılı, zeminin şap betonlu olduğu tespit edilmiştir. Ana taşınmazın bulunduğu yer itibariyle ambarların bulunduğu site kompleksi içerisinde, Demirciler Sitesine, E-5 kara yoluna, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden (yol, su, elektrik, doğal gaz, kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır, "denilmektedir. 


Adresi : Zeytinburnu / İSTANBUL


Yüzölçümü : 775,00 m2 (Ana taşınmaz yüzölçümü)


Arsa Payı : —


İmar Durumu :Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 15.10.2014 tarih ve 69318 sayılı yazısında,

"Zeytinburnu İlçesi, 3244 ada, 2 parsel sayılı yerin; 1/1000 ölçekli 06.12.2007 t.t. İmar uygulama planında Kısmen Ticaret alanı, Kısmen kapalı ve açık semt spor alanı, kısmen açık otopark alanı, kısmen yönetim alanı, kısmen de kültürel tesis alanı olarak ayrılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 18.Maddesine tabidir." denilmektedir.


Kıymeti : 5.500.000,00 TL


KDV Oranı : MUAF


Kaydındaki Şerhler : —


1. Satış Günü : 12/10/2015 günü 09:30 - 09:40 arası


2. Satış Günü : 11/11/2015 günü 09:30 - 09:40 arası


Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONUSatış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T. Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içersin de ihaleden kaynaklanan D.V. ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satış harcının ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.


6- İİK'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 veM.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.


7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/07/20150Zeytinburnu icradan satılık gayrimenkul , icradan satılık gayrimenkul Zeytinburnu , 2015 Zeytinburnu icradan satılık ,